08.10.2019 г.

До 15.10.2019 г. ще се приемат заявления за участие в процедура за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия от Пленума на ВКС

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати до ръководителите на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на заявления за участие в процедурата за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с които да бъдат запознати съдиите от съответните съдебни райони. 

Срокът за подаване на заявления е до 15.10.2019 г. включително. Документи се приемат и по електронен път (на ел. поща: m_ivancheva@vks.bg) или по факс (02/9883985). Към заявлението се прилагат автобиография и документи за съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт.

На 25.07.2019 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (http://www.vks.bg/vks_p02_0619.htm).  

На 25.09.2019 г. Пленумът на ВКС избра за член на КАК един съдия (http://www.vks.bg/vks_p02_0629.htm).

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите Пленумът на ВКС избира за членове на КАК 10 действащи съдии, разпределени така: 5 съдии със специализация по гражданско право, 4 съдии със специализация по наказателно право и 1 съдия със специализация по търговско право.

 

 

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.