25.07.2019 г.

Пленумът на ВКС избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия. Върховните съдии изразиха становище по решение на Колегията от 23 юли 2019 г.

 

На 25.07.2019 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Избраните съдии са:

- Веселка Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас, гражданска материя, 47 гласа „за“;

- Женя Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна, търговска материя, 45 гласа „за“;

- Радка Дражева – Първанова, съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателна материя, 45 гласа „за“.

 

На днешното си заседание Пленумът на ВКС (с 49 гласа „за“ от гласувалите 52 върховни съдии) прие становище по повод на решението на Съдийската колегия по т. 10.1 от Протокол № 24/23.07.2019 г., с което Колегията не повишава Даниел Луков – съдия във Военен съд – Пловдив, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Наказателна колегия. Изразеното становище е относно обосновката на решението за отказ да бъде повишен класираният кандидат с дадената от конкурсната комисия оценка на притежаваните от кандидата професионални качества и мотивираното становище за класирането му. То гласи:

„В изключителната компетентност на конкурсната комисия е да оцени и класира съответния кандидат за повишаване в длъжност на базата на посочените в чл. 192, ал. 1 от ЗСВ критерии, както и да мотивира преценката си за притежаваните от него правни познания в съответната материя съобразно констатациите от непосредствено проверените дела и преписки. С решението по чл. 193, ал. 5 от ЗСВ кадровият орган не може да ревизира и подменя оценката на конкурсната комисия.“

Пленумът на ВКС реши препис от протокола от заседание му в частта по изразяването на становището да бъде изпратен до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

 

 

 

  

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.