19 август 2008 г. (дата на публикуване)


О Б Я В А

Върховният касационен съд обявява конкурс чрез събеседване за длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд по реда на Кодекса на труда – 5 /пет/ щатни бройки. Изискванията за заемане на длъжността са съгласно ЗСВ и Правилника за организацията на работата на администрацията на ВКС.

Кандидатите за длъжността трябва да отговарят на следните условия:

- да са български граждани;

- да имат завършено висше юридическо образование;

- да са преминали изискуемия се стаж и са придобили юридическа правоспособност;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психическо заболяване

Специфични изисквания, предвидени в длъжностна характеристика:

- компютърна грамотност;

- да притежава необходимите нравствени и професионални качества;

- владеене на чужд език е предимство.

Описание на длъжността – съдебните помощници подпомагат дейността на съдиите в тяхната работа, проверяват предпоставките за образуване на производство пред ВКС, изготвят проекти на съдебни актове, проучват правната доктрина по конкретни въпроси, проучват практиката по приложението на закона на отделни съдебни състави, изпълняват и други задачи, възложени от председателя на съда, неговите заместници, председатели на отделения и други съдии.

Основното месечно трудово възнаграждение за длъжността съдебен помощник - съгласно чл. 19 от Правилника за организация на работата на администрацията на Върховния касационен съд.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – един месец, считано от датата на публикацията.

Място за подаване на документи – гр.София, ул.”Витоша”№2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, отдел „Човешки ресурси” от 13:00 до 16:00 ч, тел./02/ 92 19 787
Място за поставяне на съобщенията за допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, свързани с конкурса - на Интернет страницата на съда и на таблата на ВКС в сградата на Съдебната палата.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност кандидатите могат да получат в кабинета на началника на отдел „Човешки ресурси”.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на таблата на ВКС и на Интернет страницата на съда в седемдневен срок от крайния срок за подаване надокументи.


 

Начало 2007-2008г.