18 април 2008 год. (дата на публикуване)


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - процесуално представителство (юрисконсулт)

 

Минимални и специфични изисквания:

Образование – висше;

Минимална образователна степен – магистър;

Област на висшето образование (специалност) – ПРАВО;

Професионален опит (юридически, правен) 5(пет) години;

Специализация в областта на трудовото законодателство, Закона за обществените поръчки,    процесуално представителство.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидата:

Компетентност, свързана с познаване и използване на нормативни актове.

Минимум пет години опит като процесуален представител.

Компютърна компетентност

Владеене на английски език ще се счита за предимство.

 

Начин на провеждане на конкурса:

По документи и събеседване

 

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурса;

Копие от документи за придобита образователна квалификационна степен магистър, специалност “право”;

Копие от документ, удостоверяващ наличие на петгодишен практикуван професионален стаж;

Копие от документ за положен практико-теоретически изпит и придобита правоспособност;

Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

 

Място и срок за подаване на документи:

София, бул. Витоша № 2, Върховен касационен съд, отдел “Човешки ресурси” от 13 до 16 часа.

 

Краен срок за подаване на документи:10.05.2008 година.

Списъци на всички съобщения, свързани с конкурса ще бъдат обявени в сградата на ВКС, бул.Витоша № 2, както и в електронната страница на ВКС : http://www.vks.bg/

За информация на телефон: 980 10 22 или 9219 234.


 

Начало 2007-2008г.