16 ноември 2007 год.  (дата на публикуване)

 

ЗАПОВЕД

№1369/16.11.2007 г.

за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ юридическа книжарница с площ от 18 кв.м, находяща се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2

 

На основание чл.55 ал.1 и във връзка с чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от дейността на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване, назначена със Заповед №1243/15.10.2007г. и Заповед №ЛС-04-858/2007г. на Министъра на правосъдието,


ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Издателство „Сиби” ООД със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Слатина”, бл.14, вх.1, вписана в търговския регистър при Софийски градски съд по фирмено дело №9794/1995г., Булстат 831721077, дан. №BG831721077, представлявано от Васил Стефанов Ташев - Управител, за спечелило търга за отдаване под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост на следния недвижим имот – публична държавна собственост: юридическа книжарница с площ от 18 кв.м, находяща се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.

2. Гореописаният имот се отдава под наем за срок от 3 (три) години.

3. Месечната наемна цена е в размер на 1 005,00 (хиляда и пет) лева без ДДС, платима по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF, до 25-то число на предходния месец. В случай, че Върховният касационен съд се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, към наемната цена ще се начисли и дължимия данък.
Наемната цена се актуализира ежегодно към дата на подписване на договора, като се има предвид инфлацията за страната за последните 12 (дванадесет) месеца, дадена от Националния статистически институт. Процентът инфлация се умножава с първоначално договорената месечна наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена месечна цена. Изменението на наема се извършва с двустранно подписано допълнително споразумение към договора за наем.

4. В тридневен срок след връчването на настоящата Заповед, наемателят следва да внесе гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора.

Изпълнението на Заповедта възлагам на Началник кабинета и Главен секретар на Върховния касационен съд Веселин Черкезов, а контролът по изпълнението й на Заместник председателя на Върховния касационен съд Любка Илиева.

Препис от Заповедта да се връчи на упоменатите лица, на директора на дирекция „Административно-стопанска” и да се изпрати до участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: /п/

ИВАН ГРИГОРОВ       

 

Начало 2007-2008г.