5 ноември 2007 год.  (дата на публикуване)

 

ЗАПОВЕД

1330/02.11.2007г.

за обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ банков салон с площ от 131 кв.м, находящ се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2

 

На основание чл.55 ал.1 и във връзка с чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол от дейността на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване, назначена със Заповед №1085/25.09.2007г.и Заповед №ЛС-04-543/2007г. на Министъра на правосъдието,


ОПРЕДЕЛЯМ:

1. „Стопанска и инвестиционна банка” АД със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Славянска” №2, вписана в търговския регистър при Софийски градски съд по фирмено дело №2757/1995г., Булстат 131686320, дан. №1222055691, представлявана от Данаил Михайлов Каменов – Изпълнителен директор и Христина Атанасова Филипова – Търговски пълномощник, за спечелила търга за отдаване под наем по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост на следния недвижим имот – публична държавна собственост: банков салон с площ от 131 кв.м, находящ се на Първи етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2.

2. Гореописаният имот се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3. Месечната наемна цена е в размер на 21 999,00 лв. (двадесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева) без ДДС, платима по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF, до 25-то число на предходния месец. В случай, че Върховният касационен съд се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, към наемната цена ще се начисли и дължимия данък.
Наемната цена се актуализира ежегодно към дата на подписване на договора, като се има предвид инфлацията за страната за последните 12 (дванадесет) месеца, дадена от Националния статистически институт. Процентът инфлация се умножава с първоначално договорената месечна наемна цена, като получената сума се прибавя към последната договорена месечна цена. Изменението на наема се извършва с двустранно подписано допълнително споразумение към договора за наем.

4. В тридневен срок след връчването на настоящата Заповед, наемателят следва да внесе гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора.

Изпълнението на Заповедта възлагам на Началник кабинета и Главен секретар на Върховния касационен съд Веселин Черкезов, а контролът по изпълнението й на Заместник председателя на Върховния касационен съд Любка Илиева.
Препис от Заповедта да се връчи на упоменатите лица, на директора на дирекция „Административно-стопанска” и да се изпрати до участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: /п/

ИВАН ГРИГОРОВ       

 

Начало 2007-2008г.