16 октомври 2007 год.  (дата на публикуване)

 

ЗАПОВЕД

№1243/15.10.2007г.

за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот –
публична държавна собственост

 

На основание чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,

НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на юридическа книжарница с площ от 18 кв.м, находяща се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 на 15.11.2007 година от 1400 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд в сградата на Съдебната палата в гр. София.

2. Предназначение на имота – юридическа книжарница.

3. Търгът ще се проведе при следните параметри:

3.1. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) лева без ДДС*1). В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

3.2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.

3.3. Начин на плащане:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по бюджетната сметка на Върховния касационен съд в БНБ – IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD, до 25-то число на предходния месец.

3.4. Цена на тръжните книжа – 50,00 (петдесет) лева

3.5. Закупуване на тръжните книжа – в касата на ВКС, находяща се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, всеки работен ден от 16.10.2007 година до 14.11.2007 година включително, от 900 часа до 1700 часа.

3.6. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, от 16.10.2007 година до 14.11.2007 година включително.

3.7. Плащане на депозит за участие в търга в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

3.8. Срок за подаване на заявления – 14.11.2007 година

(1) Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения.

(2) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

(3) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

* В случай, че Върховният касационен съд се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, към наемната цена ще се начисли и дължимия данък

(4) При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(5) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

3.8. Регистрацията за участие в търга се извършва в деня на търга, от 1230 часа до 1330 часа в сградата на Съдебната палата в гр. София.

3.9. Ред, начин и условия за провеждане на търга – по реда на чл.13 ал.3 и глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

4. Изисквания към кандидатите:

4.1. кандидатите да са юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон;

4.2. кандидатите да осъществяват дейност, свързана с издаването на юридическа литература – не по-малко от 100 юридически заглавия за предходните дванадесет месеца, и нейното разпространение;

4.3. кандидатите да имат опит като наематели на книжарници в съдебни сгради не по-малко от 10 години;

4.4. кандидатите да имат опит в предлагането и разпространението на юридическа литература в български съдебни институции не по-малко от 15 години и в европейски съдебни институции не по-малко от 1 година.

5. Изискуеми документи:

5.1. документ за съдебна регистрация на кандидата (заверено копие);

5.2. удостоверение от търговския регистър за актуално състояние (оригинал или заверено копие)*2);

5.3. презентация на кандидата;

5.4. доказателства за икономическо и финансово състояние - заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, оформени съгласно Закона за счетоводството;

5.5. списък на договорите за наем, удостоверяващи обстоятелствата по т.4.3, включително стойностите, датите и наемодателите;

5.6. референции от съдебни институции, удостоверяващи обстоятелствата по т.4.4;

5.7. свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидата по регистрация (оригинал или заверено копие)*2);

5.8. удостоверение от търговския регистър относно това, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност (оригинал или заверено копие)*2);

5.9. удостоверение от търговския регистър относно това, че кандидатът не е в производство по ликвидация (оригинал или заверено копие)*2);

5.10. документ за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (оригинал или заверено копие)*2);

5.11. декларация за свързани лица (по образец);

5.12. декларация за приемане клаузите на договора (по образец);

5.13. документ за внесен депозит за участие в търга;

5.14. документ, издаден от Възложителя, за закупени тръжни книжа;

5.15. ценово предложение (задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие);

5.16. попълнен, парафиран на всяка страница, подписан и подпечатан договор;

5.17. пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции);

5.18. списък на всички приложени документи, подписан от участника.

* Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях

6. УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сградата на съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, представляващ юридическа книжарница.

7. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, срока за подаване на заявленията за участие да се обнародват поне в един столичен и един местен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата в гр. София.

8. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол, изготвен в два екземпляра – един за Върховния касационен съд и един за Министерство на правосъдието.

9. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола по т.7 Директорът на дирекция „Административно-стопанска” да изготви и представи проект на Заповед по реда на чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/

ИВАН ГРИГОРОВ       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

* 1) В случай, че Върховният касационен съд се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, към
 
     наемната цена ще се начисли и дължимия данък

* 2) Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече
       от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях

Начало 2007-2008г.