26 септември 2007 год.  (дата на публикуване)

 

 

ЗАПОВЕД

№1085/25.09.2007 г.

за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот –
публична държавна собственост

 

На основание чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ЛС-04-543/01.07.2007г. на Министъра на правосъдието,

 

НАРЕЖДАМ:

1.      Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на банков салон с площ от 131 кв.м, находящ се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 на 30.10.2007г. от 1100 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд в сградата на Съдебната палата в гр. София.

2.      Предназначение на имота – банков салон.

3.      Търгът ще се проведе при следните параметри:

3.1.  Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 6 079,00 (шест хиляди и седемдесет и девет) лева без ДДС*1). В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

3.2.  Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

3.3.  Начин на плащане:

-        в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора;

-        наемната цена се плаща за всеки месец по бюджетната сметка на Върховния касационен съд в БНБ IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD, до 25-то число на предходния месец.

3.4.  Цена на тръжните книжа – 50,00 (петдесет) лева

3.5.  Закупуване на тръжните книжа – в касата на ВКС, находяща се в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, всеки работен ден от 26.09.2007г. до 29.10.2007г. включително, от 900 часа до 1700 часа.

3.6.  Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, от 26.09.2007г. до 29.10.2007г. включително.

3.7.  Плащане на депозит за участие в търга в размер на 2 000,00 (две хиляди) лева, по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

               3.8. Срок за подаване на заявления – 29.10.2007г.

               (1) Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения.

               (2) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

               (3) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

                (4) При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

               (5) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

3.8.  Регистрацията за участие в търга се извършва в деня на търга, от 930 часа до 1030 часа в сградата на Съдебната палата в гр. София.

3.9.  Ред, начин и условия за провеждане на търга – по реда на чл.13 ал.3 и глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

4.      Изисквания към кандидатите:

4.1.  банката да бъде местна (съответно чуждестранна банка, получила лиценз за извършване на банкова дейност на територията на България чрез клон) и извършвала дейност на територията на България повече от 10 години;

4.2.  банка, притежаваща пълен лиценз за извършване на банкова дейност;

4.3.  опит в обслужване на съдебната система през последните 5 години;

4.4.  банка с опит в обслужване на бюджетни организации през последните 5 години.

5.      Изискуеми документи:

5.1.     документ за съдебна регистрация на кандидата (заверено копие);

5.2.     удостоверение от търговския регистър за актуално състояние (оригинал или заверено копие)*2);

5.3.     лиценз за извършване на банкова дейност (заверено копие);

5.4.     презентация на кандидата;

5.5.     доказателства за икономическо и финансово състояние - заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, оформени съгласно Закона за счетоводството;

5.6.     референции от съдилища, обслужвани от кандидата през последните 5 години;

5.7.     референции от бюджетни организации, обслужвани от кандидата през последните 5 години;

5.8.     свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидата по регистрация (оригинал или заверено копие)*2);

5.9.     удостоверение от търговския регистър относно това, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност (оригинал или заверено копие)*2);

5.10.  удостоверение от търговския регистър относно това, че кандидатът не е в производство по ликвидация (оригинал или заверено копие)*;

5.11.  документ за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (оригинал или заверено копие)*2);

5.12.  декларация за свързани лица (по образец);

5.13.  декларация за приемане клаузите на договора (по образец);

5.14.  документ за внесен депозит за участие в търга;

5.15.  документ, издаден от Възложителя, за закупени тръжни книжа;

5.16.  ценово предложение (задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие);

5.17.  попълнен, парафиран на всяка страница, подписан и подпечатан договор;

5.18.  пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции);

5.19.  списък на всички приложени документи, подписан от участника.           

6.      УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търг тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в сградата на съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, представляващ банков салон.

7.  Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, срока за подаване на заявленията за участие да се обнародват поне в един столичен и един местен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата в гр. София.

8. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол, изготвен в два екземпляра – един за Върховния касационен съд и един за Министерство на правосъдието.

9. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола по т.7 Директорът на дирекция „Административно-стопанска” да изготви и представи проект на Заповед по реда на чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане.

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/

ИВАН ГРИГОРОВ       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

 

 

 

* 1) В случай, че Върховният касационен съд се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност, към
 
     наемната цена ще се начисли и дължимия данък

* 2) Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече
       от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях

 

ЗАПОВЕД №1330/02.11.2007 г. за отдаване под наем на банков салон

 

Начало 2007-2008г.