29 януари 2007 год.  

ВКС прекратява всякаквa кореспонденция и служебни контакти
с администрацията на ВСС

По решение на Висшия съдебен съвет със заповед № 95-00-151 от 29.12.2006 на главния секретар на ВСС г-жа Славка Каменова е определена комисия, която да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците в открита процедура за доставка на 28 леки служебни автомобила за нуждите на административните съдилища в Република България.

Процедурата е проведена на 29.12.2006, в 10.00 часа. След оценка на редовността и пълнотата на представените от всеки участник документи комисията е допуснала до разглеждане ценовите предложения на пет участника.

В закрито заседание на комисията са оценени офертите по обявения от възложителя критерий “икономически най-изгодна оферта”. В резултат на извършената оценка комисията класира участниците както следва:

На ПЪРВО място – “МОТО-ПФОЕ” ЕООД – гр. София, с комплексна оценка 78.24 точки

На ВТОРО място – “СОФИЯ АУТО” АД – гр. София, с комплексна оценка 77.00 точки

На ТРЕТО място – “АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД – гр. София, с комплексна оценка 73.78 точки

На ЧЕТВЪРТО място – “ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС” ЕООД – гр. София, с комплексна оценка 72.44 точки

На основание извършеното класиране комисията предлага да се сключи договор за покупка на 28 леки служебни автомобила с класирания на първо място участник “МОТО-ПФОЕ” ЕООД. Отразено е, че протоколът е окончателно съставен и подписан от членовете на комисията на 08.01.2007.

В деня на процедурата - 29.12.2006 и в същия час, в който заседава комисията, след окончателното й произнасяне и класирането на първо място на “МОТО-ПФОЕ” ЕООД, по заповед на г-жа Славка Каменова същата комисия съставя нов протокол за покупката на колите. В този протокол се прави промяна в реда на класирането, като победителят “МОТО-ПФОЕ” ЕООД е класиран на второ място, а класираният на предпоследно място в същия ден и час – 29.12.2006, 10.00 часа, “АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД – гр. София, е обявен за победител.

Умишлено подмененият резултат от търга за 28-те автомобила за административните съдилища дава основания за сериозни съмнения за корупционни действия от страна на ръководни служители в администрацията на ВСС.

Във връзка с някои служебни действия на главния секретар на Висшия съдебен съвет г-жа Славка Каменова и съмнения за корупционни практики от нейна страна главният серетар на Върховния касационен съд Веселин Черкезов е издал заповед, с която се прекратява всякаква кореспонденция и служебни контакти между администрацията на ВКС и главния секретар на ВСС г-жа Славка Каменова до изясняването на този и други подобни случаи, които в момента се проверяват от Софийска градска прокуратура.

Министърът на правосъдието и председателстващ ВСС проф. Георги Петканов e уведомен за тази заповед.

Приложение: два протокола на администрацията на ВСС от 29.12.2006 и заповед на ВКС от 29.01.2007.

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
АСЯ ГРЪНЧАРОВА

 

Начало 2007-2008г.