14.12.2016 г.

ВКС постанови тълкувателно решение по прилагането на норми от Закон за задълженията и договорите

 

С Тълкувателно решение 5/2014 г. от 12.12.2016 г., постановено по Тълкувателно дело № 5/2014 г., Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

 1. За упълномощаване с последиците по чл. 36, ал. 2 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) за валидно разпореждане с имущество на упълномощителя, необходимо и достатъчно е в пълномощното общо да е изразена неговата воля за овластяване на пълномощника да извършва разпореждане от негово име. Не е необходимо в пълномощното да са посочени вид разпореждане, конкретни по вид сделки или действия на разпореждане, нито техни елементи – определено имущество, цена (стойност) и пр., нито лице, в полза на което да се извърши разпореждане. Обемът и ограниченията на учредената за пълномощника представителна власт за разпореждане изцяло се определят от изявената за това воля на упълномощителя в пълномощното.

Само когато правна норма изрично установява определени изисквания относно необходимото съдържание на даден вид пълномощно, то следва да отговаря на тях.

2. Договор, сключен от лице, действало като представител, без да има представителна власт, е в състояние на висяща недействителност и не поражда целените с него правни последици. Същите настъпват, ако лицето, от името на което е сключен договорът, го потвърди съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. При липса на потвърждаване, на недействителността може да се позове само лицето, от името на което е сключен договорът или неговите универсални правоприемници.

3. Договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 от ЗЗД, не поражда целените с него правни последици и е недействителен. На тази недействителност може да се позове само представляваният или неговите универсални правоприемници.      

 Делото е образувано по предложение на заместник-председателите на ВКС и ръководители на Гражданската и Търговската колегии поради наличието на противоречива практика по следните въпроси:Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя?”, „Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е сключен договорът?” иКакъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на чл. 40 от ЗЗД?”.

Пълният текст на тълкувателното решение е публикуван в страницата на Върховния касационен съд в интернет – секция „Тълкувателни дела”.

.                                                           

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.