26 октомври 2016 г.

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело, свързано с прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

 

С разпореждане на председателя на ВКС бе образувано Тълкувателно дело № 4/2016 г. за приемане на тълкувателно решение по въпроса: „Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), извън случаите по чл. 22, ал. 2 от ЗОПДНПИ?”

Повод за образуване на делото е определение по частно гражданско дело № 2932/2016 г. на IV гр. отделение, с което се спира производството и съдебният състав предлага Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение по поставения въпрос.

Делото пред тричленния състав на ВКС е образувано по частна касационна жалба на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) срещу определение на Софийския апелативен съд, потвърждаващо определение по гражданско дело на Кюстендилския окръжен съд, с което производството по делото е прекратено. Прието е, че към момента на предявяване на иска не е била налице абсолютната процесуална предпоставка за допустимост на гражданското производство – ответникът, спрямо чието имущество е насочена претенцията за отнемане, да е привлечен като обвиняем за престъпление измежду посочените в чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ и наказателното производство да е висящо (с постановление на Окръжната прокуратура – Кюстендил, е прекратено наказателното производство срещу Атанас Манчев поради недоказаност на обвинението за извършено престъпление – подкуп, извършен чрез изнудване посредством злоупотреба със служебното положение). В мотивите на тричленния състав на ВКС пише, че са налице предпоставките за спиране на производството и сезиране на ОСГК на ВКС, тъй като в определения на състави на ВКС, съставляващи задължителна за съобразяване от съдилищата практика, съществува противоречие в дадените правни разрешения по поставения въпрос.

 Според приетото в едно от цитираните определения прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, осъществява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата. Изложени са съображения, че изискването на специалния закон проверяваното лице да е привлечено като обвиняем за престъпленията, посочени в чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, следва да е спазено не само към образуване на законовата процедура за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество пред КОНПИ, но и да съществува през целия период на нейната висящност. Нейното провеждане е недопустимо, ако законовото основание за образуване на процедурата не съществува или ако то отпадне в периода на нейната висящност.

 В друго определение се приема, че прекратяването на наказателното производство за престъпление, посочено в чл. 22, ал. 1 от ЗОПДНПИ, не съставлява абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата. Гражданската конфискация на имущество с незаконен източник не е обвързана с развитието на наказателния процес и приключването му с влязла в сила присъда. 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.