28 юли 2016 г.

Председателят на ВКС подаде жалба срещу решението на Съдийската колегия на ВСС да накаже Владимира Янева само с “понижаване в ранг за срок от три години“

 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС), който е вносител на предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Владимира Янева, подаде жалба до Върховния административен съд срещу решението на Съдийската колегия на ВСС от 26.07.2016 г., с което е наложено дисциплинарно наказание на съдия Янева “понижаване в ранг за срок от три години“. Според него доказаните действия и бездействия от нейна страна обуславят налагането на най-тежкото по степен наказание – „дисциплинарно освобождаване от длъжност“.

„Обжалваното решение не е постановено с оглед на събраните доказателства, доколкото същите безспорно установяват наличието на допуснатите дисциплинарни нарушения, но наложеното наказание не съответства на тяхната тежест, като не са взети предвид критериите при определяне на наказанието, посочени в чл. 309 от ЗСВ“ – категоричен е Лозан Панов. Нормата императивно установява критериите за определяне на дисциплинарното наказание, като предвижда, че следва да бъдат взети предвид тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. В жалбата пише още: „Негативното въздействие върху обществото на допуснатите нарушения и накърняването на престижа на съдебната власт изискват буквата и духът на закона да бъдат надлежно приложени с оглед на обезпечаване на справедлив процес и гарантиране на правото на защита на гражданите и организациите. В този смисъл следва да се посочи, че е допуснат пропуск, като не е приложена точно материалноправна разпоредба относно правната квалификация на деянието, а именно действия или бездействия, с които се накърнява престижът на съдебната власт – дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 4 от ЗСВ“. Освен това Лозан Панов констатира, че в решението изцяло липсват мотиви за вида на наказанието.

Председателят на ВКС твърди: „Като не е осъществила основните си правомощия да ръководи и следи за организацията на работа на Софийския градски съд във всичките й направления: разпределяне на функциите на своите заместници, организация на работата на съответните отделения, създаване на правила и механизми за преодоляване на свръхнатовареността на съда, организация на работата на съдии, съдебни помощници и съдебни служители, разпределението на делата съгласно принципа на случайното разпределение, обезпечаване на работата на сигурността на информационните системи на съда, допуснала е нарушения при командироването на съдии, при разпределянето на съдебни заседатели, не е съумяла да обезпечи и гарантира достъпа на гражданите до справедлив процес, съдия Янева е допуснала тежки нарушения на задълженията си...“. Лозан Панов подчертава, че не става въпрос за еднократност, изолираност или инцидентност на допуснати случайни пропуски, а за цялостна неспособност, обективна организационна невъзможност, граничеща с липса на воля за изпълнение на основните функция и задължения на ръководителя да координира, организира и контролира работата на съда. В жалбата пише, че като последица от поведението на съдия Янева са възникнали редица проблеми, свързани с нерегламентирани и неясни изводи за привилегироване и предубеденост на зам.-председатели, съдии, съдебни помощници и служители, включително страни по дела. Липсва прозрачност при управлението на съда, като паралелно с това е допуснато нарушение на задължението за конфиденциалност на магистрата.

Според председателя на ВКС несправянето с проблема с натовареността е доказано, че е не само по обективни причини, а са констатирани умишлени действия и решаване на въпроса с оглед личността, което е довело до несправедливо и неадекватно управление на човешките ресурси на съда. „Именно умишлено създаденият хаос и безредие са способствали за облагодетелстване и кариерно израстване на едни съдии за сметка на други. Наличието на посочените нарушения е категорично установено от приложените по дисциплинарното дело материали, които налагат категоричен извод за допуснати множество нарушения, свързани с неизпълнение на законоустановените правомощия на съдия Янева в качеството й на административен ръководител“ – мотивира се Лозан Панов.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.