08 юли 2016 г.

Пленумът на ВКС избра седем членове от състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на ВСС

 

На 8.07.2016 г. се проведе пленум на съдиите от Върховния касационен съд, на който, съгласно дневния ред на заседанието, бяха избрани седем членове от състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

За членове в състава на комисията по гражданска и търговска материя пленумът избра:

• Ценка Иванова Георгиева – съдия, ВКС, получила 69 гласа

• Любка Богданова Гелкова – съдия, ВКС, получила 67 гласа

• Бонка Костадинова Дечева - Бакалова- съдия, ВКС, получила 66 гласа

• Стела Венциславова Дандарова – съдия, Апелативен съд – Пловдив, получила 38 гласа

• Деспина Георгиева Георгиева – съдия, Окръжен съд - Варна, получила 37 гласа

За членове в състава на комисията по наказателна материя пленумът избра:

• Весислава Иванова Иванова – съдия, Софийски апелативен съд, получила 57 гласа

• Бонка Василева Янкова – съдия, Окръжен съд Търговище, получила 53 гласа

 

За попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, пленумът на ВКС реши да се проведе нов избор на двама членове на комисията. В срок до 15.07.2016 г. председателят на Върховния касационен съд ще изпрати до председателите на апелативните, окръжните, военните съдилища и специализирания наказателен съд писма относно възможността за подаване на писмени заявления за участие в процедурата.

В срок до 20.09.2016 г. включително, всеки съдия, отговарящ на изискванията на чл. 37, ал. 4 от Закона за съдебната власт, може да подаде (включително по електронен път или по факс) писмено заявление за съгласие да бъде избран за член на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от Пленума на Върховния касационен съд. Към заявлението следва да се приложи автобиография и декларация за принадлежност/непринадлежност към службите на бившата „Държавна сигурност” на кандидата. В същия срок всеки съдия от Върховния касационен съд може да направи писмено предложение с приложена декларация за съгласие на кандидата.

Информация относно процедурата за попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще бъде своевременно публикувана на уебсайта на Върховния касационен съд.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.