11 май 2016 г.

Заради противоречива практика съдиите от ВКС и ВАС трябва да решат дали на районен или на административен съд са подсъдни дела по текстове от Закона за защита от дискриминация

 

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКС за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС по въпроса: „На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация, за установяването на нарушението по този закон, респективно за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?”

Установена е противоречива съдебна практика на смесени петчленни състави на ВКС и ВАС по поставения въпрос. Според едно от поддържаните в практиката становища компетентността на общо основание принадлежи на районния съд, доколкото тази на административния съд обхваща само изрично изброените в закона искови дела, а конкретно по установителни искове административният съд е компетентен само при липса на друг ред за защита съгласно чл. 128, ал. 2 от АПК.

            Според другото становище компетентният съд се определя според органа, осъществил дискриминационното поведение, и съобразно това компетентността е на районния съд, когато този субект е равнопоставен на ищеца, и на административния съд, когато дискриминацията е осъществена при или по повод административна дейност. Въпросът не е разрешен с т. 4 от Тълкувателно постановление № 2/2014 г. от 19.05.2015 г. по Тълкувателно дело № 2/2014 г. по описа на ВКС, тъй като същото се отнася до исковете за вреди от нарушение на права на граждани, свързани с равенство в третирането, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, т. е. само до исковете по чл. 71, ал. 1, т. 3 от Закона за защита от дискриминация, а  не до тези по чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон. 


 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.