29 октомври 2006 год.  

Пленум на ВКС въвежда разпределение на делата по случаен признак

На 30 октомври ще се проведе пленум на Върховния касационен съд за определяне броя и състава на отделенията в Гражданската колегия на ВКС.

В своята дейност Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите съгласно чл. 124 от Конституцията. Надзорът се реализира чрез тълкувателна дейност в областта на гражданското, търговското и наказателното право (чл. 82 ал. 1 от Закона за съдебната власт). Това съответства на структурата на ВКС – три колегии, като формирането на отделения във всяка колегия следва да бъде съобразено с ролята й на решаващ орган при осъществяването на върховния съдебен надзор (чл. 84 ал. 2 от ЗСВ).

Най-голямата колегия във ВКС – Гражданската, се произнася с тълкувателни решения по целия кръг въпроси на гражданското правораздаване. В тази колегия сега съществуват пет отделения, които правораздават профилирано, в определени клонове на гражданското право. Законът за съдебната власт предвижда обособяване на отделения, но не по такъв признак.

Досегашното профилиране в определена област на гражданското правораздаване, установено като организационна форма при определяне броя на отделенията и състава на съдиите в тях още през 1989 г., не допринася всеки член съдия от колегията да участва пълноценно в тълкувателната дейност. Това налага сформиране на нови отделения в Гражданската колегия, като всеки съдия да разглежда и решава дела от цялата гражданско-правна материя.

Промяната се налага във връзка с въвеждането на автоматизирана система за разпределяне на делата по случаен признак. Такива са препоръките от доклада на Европейската комисия, очакванията на обществото за обективност и волята на законодателя – чл. 12а от ЗСВ (нов – ДВ бр. 29/2006 г.).

Системата, която ВКС следва да въведе, за да спази закона, се оказва несъвместима с разпределянето на гражданските дела по материя в съществуващите отделения. Сега действащата система води до насрочване на съдебните заседания по делата не по реда на постъпването им във ВКС, което е несправедливо.

Промяната ще облекчи значително работата на председателите на отделения в Гражданската колегия, тъй като делата ще се разпределят автоматично по дата на постъпване във ВКС. Съставите ще бъдат постоянни, формирани по старшинство (съгласно чл. 146 т. 1 – 3 от ЗСВ).

Принципът на случайно разпределяне на делата вече действа в Наказателната и Търговската колегия на ВКС.

Забележка: Пленумът е насрочен за 30 октомври, понеделник, от 13.30 часа в зала 15 на Съдебната палата и както винаги заседанието ще бъде закрито за журналисти.

 

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:

АСЯ ГРЪНЧАРОВА