17 октомври 2006 год.  

Има ли корупция в администрацията на Висшия съдебен съвет

 

КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
свързани с изразходването и контролирането на средства
за капиталови разходи от главния секретар на ВСС
и дирекция “Съдебни сгради и инвестиционна политика” (ССИП)
за периода от 01.01.2005 до 31.12.2005

І. Одитен доклад на Сметната палата № 0900000305 за извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на съдебната власт и ВСС за периода от 01.01.2005 до 30.06.2005

Нарушения.

1. В раздел “Одит на управленските решения по изпълнението и отчитането на бюджета на съдебната власт към 30.06.2005”, точка 2.7.4 е записано, че: “ВСС с решение от 11.05.2005 е одобрил промени по бюджетните сметки на ВКС и на ВСС” и Сметната палата е направила извода, че “с извършената промяна ВСС не е спазил разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005, като е променил параметрите на бюджетните разходи на органите на съдебната власт, определени с член 2, алинея 2 от закона”. Предложението е направено от членове на ВСС със знанието и съгласието на администрацията на ВСС. По този начин противозаконно са преразпределени над 3 милиона лева.

2. В раздел “Проверка на спазването на Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки”, точка 1.7. е записано, че: “На 20.10.2005 главният секретар на ВСС е подписал допълнително споразумение с изпълнителя по основния договор. Променен е коефициентът за утежнени условия на труд – от 1% на 40 %, независимо че в текста на чл. 5 от договора се казва: ”Не подлежат на промяна за целия период до приключване на договора показателите от ценовата рамка, посочени в чл. 3, ал. 1, освен в случай на промяна на минималната работна заплата за страната”. Сметната палата е установила, че за периода от подписването на основния договор между ВСС и ЕКСА АД на 04.07.2005 за извършване на ремонта на прокурорските помещения в Съдебната палата до сключването на допълнителното споразумение към него, размерът на минималната работна заплата за страната не е променен. В резултат на това в грубо нарушение на закона и без правно основание са изразходвани стотици хиляди лева. До въпросното нарушение се е стигналопо предложение на директора на дирекция ССИП на ВСС Татяна Александрова,в резултат на което главният секретар на ВСС Славка Каменова е подписала анекс към договора, без решение на ВСС.

ІІ. На основание извършения одит от Сметната палата и редица установени други нарушения от страна на длъжностни лица от администрацията на ВСС ръководството на Върховния касационен съд сезира Софийска градска прокуратура на 30.01.2006.
Прилагме писмо до софийския градски прокурор, изх. № 17/28.01.2006, подписано от тримата зам.-председатели на ВКС.

ІІІ. Към 28.12.2005 длъжностни лица от администрацията на ВСС противозаконно и без решение на ВСС са изразходвали не по предназначение 1 милион и 800 хиляди лева от целевите пари за ремонта на Съдебната палата. На 30.12.2005 на новогодишното тържество, организирано за членовете на ВСС, им е било поднесено на подпис решение за узаконяване на извършените противозаконно разходи. Следва оторизираните органи да се произнесат кои членове на администрацията на ВСС са участвали в тези противозаконни действия и дали те представляват престъпления.

Приложение: писмо до софийския градски прокурор, изх. № 17/28.01.2006, подписано от тримата зам.-председатели на ВКС (към раздел ІІ).

 

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД