28 юни 2006 год.  

Висшият съдебен съвет прие единодушно предложение на председателя на ВКС Иван Григоров и главния прокурор Борис Велчев

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Във връзка с Решение на Висшия съдебен съвет по т. 5 от протокол № 16/29.03.2006г. и доклада на главния секретар на ВСС за неговото изпълнение предлагаме ВСС да вземе следното решение:

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Р Е Ш И:

1. ПОТВЪРЖДАВА Решението на Висшия съдебен съвет по т. 5 от протокол № 16/29.03.2006г.

2. ПРЕКРАТЯВА сключения на 04.07.2005 г. договор между Висшия съдебен съвет и фирма „ЕКСА”АД за изпълнение на обществена поръчка „Работно проектиране и реконструкция на Съдебна палата гр. София, бул.”Витоша” № 2 на част от втори, трети и целия четвърти етаж ” поради допуснати нарушения при неговото сключване и изпълнение.

3. ЗАДЪЛЖАВА главния секретар на ВСС в 7-дневен срок от настоящото решение да изпрати цялата документация по възлагането на обществената поръчка, сключването на договора между ВСС и „ЕКСА”АД и неговото изпълнение, включително заверени преписи от съответните решения на Висшия съдебен съвет и неговите комисии, на Софийска градска прокуратура по преписка № 551/2006г.

МОТИВИ: 1. Сключеният договор между ВСС и „ЕКСА”АД за ремонт на помещенията, находящи се на част от втория, третия и четвъртия етаж на Съдебната палата гр. София, които съгласно споразумение между административните ръководители на органите на съдебната власт се ползват от Прокуратурата, на практика не се изпълнява от „ЕКСА”АД. Договорът за ремонта е сключен в нарушение на разпоредбите на три нормативни акта: * на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005г.; * на Закона за обществените поръчки; * на Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. С решение от 16.03.2005г. ВСС възлага ремонта на Съдебната палата „да се организира от новосъздадената във ВСС дирекция „Инвестиционна политика и съдебни сгради” и да се провежда успоредно с тези помещения, предназначени за съдилищата”. С решение от 15.04.2005г. ВСС упълномощава „главния секретар на ВСС да подписва документацията за обект „Ремонт на част от 2-ри, 3-ти и целия 4-ти етаж на Съдебната палата”. ВСС не е взел решение, с което да упълномощи Комисия „Съдебни сгради и инвестиционна политика” за провеждането на процедура за възлагане на обществената поръчка. ВСС не е взел решение, с което да е дал съгласие и да е упълномощил Комисията „Бюджет и финанси” на ВСС, Комисията „Съдебни сгради и инвестиционна политика” на ВСС или главния секретар на ВСС за провеждане на процедура и сключване на договор за ремонта. ВСС не е взел решение за определяне на реда за провеждане на обществената поръчка – дали да бъде по Закона за обществените поръчки, или по Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. Решение № 10-00-002/27.05.2006г. за възлагане на специална обществена поръчка е взето от главния секретар на ВСС. С това решение ВСС е бил лишен от възможността при открита процедура да възложи ремонта на фирма, която предлага най-добрите условия и по-малко разходи.

2. В законодателството на Република България към момента на провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка (2005г.) Съдебната палата гр.София не е определена като обект, изискващ специални мерки за сигурност при ремонтни дейности. В нарушение на Закона за обществените поръчки главният секретар е взел решение № 10-00-002/27.05.2005г. и е предложил на ВСС възлагане на ремонта чрез преговори, а не в открита процедура. Главният секретар не е бил упълномощен от ВСС да провежда процедурата по избор на изпълнител, а само да „подписва документацията по ремонта”.

3. По предложение на администрацията на съвета с решението си от 16.03.2005г. за финансирането на ремонта ВСС е нарушил разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005г., като е променил параметрите на бюджетните разходи на ВСС и на ВКС в частта - ремонт на Съдебната палата гр. София. Това нарушение е констатирано и в одитния доклад на Сметната палата от 2005г.

4. Главният секретар на ВСС е сключил договор без посочена обща стойност за ремонта, като по този начин не са предвидени необходимите средства за неговото изпълнение. Така не е гарантирана прозрачност и законосъобразност при разходване на определените средства по Закона за държавния бюджет за 2005г.за ремонта на Съдебната палата.

5. Фирмата-изпълнител „ЕКСА”АД не е проверена дали отговаря на условията за специални мерки за сигурност. Тя не е отстранена в процеса на преговорите в нарушение на Наредбата за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки. Самото прилагане на наредба е в нарушение на Закона за обществените поръчки. Това нарушение е констатирано и от Софийска градска прокуратура по преписка № 551/2006г. и в т.5 на решението на ВСС от 29.03.2006г.

От изложеното дотук следва изводът, че фирма „ЕКСА”АД е допусната до участие в конкурса и избрана за извършване на ремонта на Съдебна палата гр. София в нарушение на закона.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

ИВАН ГРИГОРОВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

БОРИС ВЕЛЧЕВ