23 май 2006 год.  

ВСС прие текста и формата на декларации за придобито имущество

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от протокол № 25
от заседание на Висшия съдебен съвет,
проведено на 23 май 2006 г.

 

ДНЕВЕН РЕД:

ОТНОСНО: Деклариране на имуществото на членовете на

ВСС и на магистратите на ръководни постове

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Приема предложението на председателя на ВКС, председателя на ВАС и главния прокурор, внесено и  подкрепено от членовете на ВСС на заседанието на ВСС на 3 май 2006г.

2. Приема текста и формата на: Декларация №1 за придобитото имущество, вида и размера на получените доходи и на направените разходи по време на заеманите длъжности в съда, прокуратурата и следствието Декларация №2 за притежаваното имущество към момента на постъпване на работа в органите на съдебната власт и Декларация №3 за придобитото имущество, вида и размера на получените доходи и на направените разходи през периода от ……… година до ……….. година, изготвени от вносителите на предложението.

3. Определя двадесетдневен срок, смятано от днес за попълване на Декларация №1 и внасянето й в деловодството на ВСС. Декларация №2 ще се подава във ВСС в 10-дневен срок от възникването на основанието за това. Декларация №3 ще се подава във ВСС до 31 май на всяка календарна година. Достъп до декларациите на членовете на ВСС и магистратите на ръководни постове ще има всеки член на ВСС по определен от Съвета ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:

И. ГРИГОРОВ

АДМ.СЕКРЕТАР:

В. ПАНАГОНОВА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от председателя на Върховния касационен съд,

 председателя на Върховния административен съд

 и главния прокурор

до Висшия съдебен съвет за деклариране

на пълното имуществено състояние

на членовете на ВСС и магистратите на ръководни постове

 

Целта на предложението е да се направи съпоставка между законните доходи на членовете на ВСС и магистратите и притежаваното от тях имущество, както и на техните разходи. Изготвени са три вида декларации.

За разлика от декларациите по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (ЗПИЛЗВДД), тези декларации отразяват по-подробно имуществения статус на деклараторите. Тяхното попълване не е задължително, а само препоръчително и е предоставено на морално-етичната преценка на отделния член на ВСС, съдия, прокурор и следовател. Такава декларация ще попълват членовете на ВСС, председателят на ВКС и неговите заместници, председателят на ВАС и неговите заместници, главният прокурор и неговите заместници, директорът на НСлС и неговите заместници, както и ръководителите на апелативните звена на съдебната власт и заместниците им. Видно от сравнителния анализ между декларациите по ЗПИЛЗВДД, които се депозират в Сметната палата, и новосъздадените декларации, последните имат разширен обхват както по отношение на лицата, чието имущество подлежи на деклариране, така и на отделните обекти от състава на самото имущество.

Декларациите по ЗПИЛЗВДД обхващат единствено имуществото на лицата на ръководни постове, а това на техните съпрузи (съпруги) и ненавършили пълнолетие деца, не е обект на деклариране, освен в случаите когато последните го притежават в съсобственост с декларатора. В дзекларациите по ЗПИЛЗВДД не е обект на изследване и имуществото, притежавано от юридически лица, контролирани от декларатора и/или негов съпруг(а), както и юридическите лица, в които те притежават мнозинството от дяловете или акциите с право на глас, или имат право да назначават и освобождават техните ръководни органи.

За разлика от тях в новите декларации подлежат на обявяване както горепосочените обстоятелства, така и финансовият резултат от стопанската дейност на контролираните от члена на ВСС и магистрата и неговия съпруг(а) юридически лица. Това позволява да се извърши преценка доколко имуществото е придобито със собствени средства или юридическите лица са създадени с цел прикриване на действителното имотно състояние.

Обект на деклариране са още източниците на доходи и техният размер по отношение на съпруга(та) на члена на ВСС и магистрата, както и доходите им извън тези, свързани с трудовото им правоотношение. От друга страна е въведено изискване за посочване и на значимите разходи, направени през декларирания период от декларатора и неговия съпруг(а) в тяхна полза или в полза на трето лице. По този начин, при наличието на данни за притежаваното имущество, източниците на доходи, техният размер и направените разходи, би могло да се направи цялостна преценка за имотния статус на декларатора и неговото семейство и по-конкретно оценка за съответствието на поддържания жизнен стандарт със законно получените доходи.

Развитие се наблюдава и по отношение на приложното поле на новосъздадените декларации. С първата от тях е въведено изискване за членовете на ВСС и магистратите, които към настоящия момент заемат ръководни длъжности в органите на съдебната власт, да обяват своя имуществен статус и промените настъпили в него за времето, през което същите са работели в един или различни органи на съдебната власт, независимо от заеманите длъжности. Предвидено е тази декларация (№ 1) да се попълва еднократно от членовете на ВСС и настоящите административни ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби.

За в бъдеще отделна декларация (№ 2) е предвидена за членовете на ВСС, административни ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби, които преди назначаването им на съответната длъжност не са работели в органите на съдебната власт. Такава декларация ще подават и всички новоназначени членове на ВСС, ръководители на съдилища, прокуратури и следствени служби при постъпването им на ръководния пост. По този начин ще бъде огласен и имущественият ценз на членовете на ВСС и висшите магистрати към момента на встъпване в органите на съдебната власт и същевременно ще се даде възможност за проследяване на промените в него до края на мандата. Предвидена е и още една декларация (№ 3), която членовете на ВСС и висшите магистрати следва да подават ежегодно. Тя има за цел да бъде огласен какъв е видът на движимото и недвижимо имуществото, което магистратите, техните съпрузи(ги) и непълнолетните им деца са придобили през изтеклата година, както и доходите им за този период и направените разходи.

Образците на новите декларации и указанията за попълване на подлежащите на деклариране обстоятелства ще бъдат публикувани в интернет страницата на Висшия съдебен съвет. С това се цели публичното им представяне пред широката общественост в страната и чужбина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

ИВАН ГРИГОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

БОРИС ВЕЛЧЕВ

 

 

 

Декларации за имущественото състояние
на
на членове на Висшия съдебен съвет
и магистрати на ръководни постове

ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 1
за придобитото имущество, вида и размера на получените доходи и на направените разходи по време на заеманите длъжности в съда, прокуратурата и следствието

817Kbytes

Указания за попълване на ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 1
 

1061Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 2 
за притежавано имущество към момента на постъпване на работа в органите на съдебната власт

654Kbytes

Указания за попълване на ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 2
 

659Kbytes

ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 3
за придобитото имущество, вида и размера на получените доходи и на направените разходи през периода
от ................год. до ..................год.

774Kbytes

Указания за попълване на ДЕКЛАРАЦИЯ Nr. 3

873Kbytes