09 февруари 2016 г.

ВКС ще тълкува прилагането на чл. 343в, ал. 2 от НК (управление на МПС от неправоспособен водач в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние), когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН (нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а новият е неизвестен)

Във Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 1/2016 г. по искане от председателя на съда Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение, с което да отговори на въпроса: „Осъществява ли се от субективна страна съставът на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите, когато наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН?” В искането пише, че е установена противоречива практика на съдилищата, свързана с приложението на чл. 343в, ал. 3 от НК, в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Разпоредбата на чл. 343в, ал. 2 от НК криминализира управлението на моторно превозно средство (МПС) от неправоспособен водач в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние, като се изисква да са налице обективните признаци: деецът да е санкциониран с влязло в сила наказателно постановление за управление на МПС без свидетелство за правоуправление и преди изтичането на едногодишния срок от наказването му по административен ред той да извърши отново същото деяние.

В постановените съдебни актове се наблюдава противоречиво становище на съдиите в страната относно въпроса: осъществено ли е от субективна страна деянието по чл. 343в, ал. 2 от НК, в случай че наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН? Нормата на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН съдържа една правна фикция, която приравнява правните последици на личното връчване с тези на невръчване на наказателното постановление. За да е осъществен фактическият състав на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, е необходимо да са налице точно посочените в нормата предпоставки – нарушителят да не е намерен на посочения от него адрес и новият му адрес да е неизвестен. При връчване на наказателното постановление при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН задължение на административнонаказващия орган е да докаже, че са спазени изискванията на закона, т.е. че нарушителят не е намерен на посочения от него адрес, а новият е неизвестен. Само тогава, когато тези законови изисквания са спазени, ще е налице годен юридически факт, който да породи правните последици на влязло в сила наказателно постановление.

Противоречивата съдебна практика може да се обособи в две основни групи актове и две подгрупи. В първата група са актове, в които се приема, че връчването по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН не може да обоснове субективната страна на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК. В подгрупа могат да бъдат обединени актовете, в които се приема, че фикцията по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН не може да се използва в наказателния процес, но субективната страна на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК подлежи на доказване с всички допустими доказателства и доказателствени средства. Втората група съдебни актове са тези, в които се приема, че връчването на наказателното постановление по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН може да обуслови субективната страна на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК. В подгрупа са актовете, в които се изследва редовността на връчването на наказателното постановление по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН и след като се установи, че процедурата за това не е спазена, подсъдимият се признава за невиновен поради липса на субективната страна и/или на елемент от обективната страна от престъпния състав на чл. 343в, ал. 2 от НК.

Делото е насрочено за разглеждане в открито заседание на 24.03.2016 г. от 13.30 ч. в Конферентната зала на ВКС.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.