05 януари 2016 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през м. януари 2016 г.

 

19.01.2016 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1372/2015 г. (делото срещу Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” – гр. Велико Търново), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Лада Паунова

              Във ВКС е образувано к.н.д. № 1372/2015 г. по жалба на подсъдимия Орлин Тодоров – бивш началник на териториалното звено „Борба с организираната престъпност” във Велико Търново, срещу въззивно решение № 149 от 31.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 389/2014 г. на Варненския апелативен съд, с което е изменена присъда № 58 от 11.06.2014 г. по н.о.х.д. № 457/2012 г. на Окръжния съд – Велико Търново.

             С присъдата Тодоров е признат за виновен за извършено в периода 24.08.2010 г. – 19.01.2011 г., в гр. В. Търново, продължавано престъпление по чл. 145а, ал. 2, пр. 2 от НК, вр. чл. 32 от ЗСРС – използване на информация, събрана чрез специални разузнавателни средства, по четири досъдебни производства по описа на ОСлС и ОД на МВР – В. Търново. Наложено му е наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 година, отложено на основание чл. 66 от НК за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и наказание „глоба” в размер на 2 000 лв. С въззивното решение е изменена първоинстанционната присъда: наказанието лишаване от свобода е увеличено от 1 на 3 години, а изпитателният срок – на 5 години, считано от влизане на присъдата в сила. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

В жалбата, подадена от защитника на подсъдимия Тодоров, се твърди, че при постановяване на въззивното решение са допуснати нарушения на материалния закон, както и съществени процесуални нарушения, в резултат на което наложеното на подсъдимия наказание е явно несправедливо. Отправят се алтернативни искания – за оправдаване на подсъдимия за извършване на престъпление по чл. 145а, ал. 2 от НК или за изменяване на въззивния съдебен акт и намаляване на наложеното на Тодоров наказание.

 

21.01.2016 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1186/2015 г. (делото срещу бившия съдия Славчо Петков), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Антоанета Данова

 Във ВКС е образувано к.н.д. № 1186/2015 г. по жалби на подсъдимия Славчо Петков и неговия защитник срещу въззивно решение № 24 от 15.07.2015 г. по в.н.о.х.д. № 07/2015 г. на Софийския апелативен съд, с което е изменена присъда № 12 от 30.05.2012 г. по н.о.х.д. № С-876/2011 г. на Софийския градски съд, като е прецизирана правната квалификация на деянието в престъпление по чл. 302, т. 1, пр. 2 и т. 4, вр. чл. 301, ал. 1 от НК – подкуп в големи размери, извършен от съдия.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 5 години, глоба в размер на 7 000 лв., лишаване от право да заема магистратска длъжност в органите на съдебната система за срок от 8 години и лишаване от право да упражнява юридическа професия за срок от 8 години.

Въззивното производство е второ по ред, след като с решение № 430 от 06.02.2015 г. ВКС върна делото за ново разглеждане с указания по правилното приложение на закона.

В касационните жалби се иска подсъдимият да бъде оправдан, делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд или наказанието да бъде намалено и да бъде приложен институтът на условното осъждане.

  

26.01.2016 г., 9.00 ч., з. 23 – наказателно дело № 98/2015 г. (делото е за грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова

            Във ВКС e образувано касационно наказателно дело № 98/2015 г. по протест на прокуратурата и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Веско Георгиев Анчов, Марина Стефанова Анчова, Роси Вескова Георгиева и Надя Вескова Георгиева срещу решение № 126 по в.н.о.х.д. № 2/2014 г. по описа на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъдата на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Любомиров Димов, Борис Иванов Маринов, Димитър Атанасов Николов, Божидар Борисов Методиев, Цветко Димитров Ненов и Петър Велинов Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението, поради настъпила абсолютна давност, първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Иванов Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С протеста и жалбата се иска отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена присъдата на Софийския военен съд за престъплението грабеж, и осъждане на подсъдимите.

 

            27.01.2016 г., 9.00 ч., з. 24 – наказателно дело № 1626/2015 г. (делото срещу Алексей Зелов – бивш зам.-кмет на община Плевен, за подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Галина Захарова

Във ВКС е образувано наказателно дело № 1626/2015 г. по касационен протест на прокурор при Апелативната прокуратура – Велико Търново, и касационна жалба на подсъдимия бивш заместник-кмет на община Плевен Алексей Евгениевич Зелов и неговия защитник срещу въззивна присъда № 187 от 28.09.2015 г. по в.н.о.х.д. № 107/2015 г. на Апелативния съд – гр. Велико Търново.

С въззивната нова присъда е отменена присъда № 19 от 17.02.2015 г. по н.о.х.д. № 928/2014 г. на Окръжния съд – гр. Плевен, с която подсъдимият Зелов е бил признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 302, т. 1 от НК (подкуп, извършен от лице, което заема отговорно служебно положение).

С въззивната присъда на Апелативния съд – гр. Велико Търново, подсъдимият Алексей Зелов е признат за виновен в извършването на престъпление по  чл. 302, т. 1 от НК, за което е бил осъден от въззивния съд, като наложеното наказание е лишаване от свобода в размер на три години и шест месеца, глоба в размер на 8000 лева и лишаване от право на подсъдимия да заема ръководна длъжност в администрацията на държавни и общински учреждения за срок от четири години.

С жалбата се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия Зелов поради несъставомерност на извършеното деяние или връщане на въззивната инстанция поради допуснати съществени процесуални нарушения. С протеста се иска отмяна на присъдата на Апелативния съд – гр. Велико Търново, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд и увеличаване на наложените наказания поради допусната явна несправедливост.

 

            28.01.2016 г., 9.00 ч., з. 23 – наказателно дело № 1509/2015 г. (делото срещу  Адил Решидов – бивш кмет на община Исперих, за нецелево разходване на бюджетни средства, от което са настъпили вредни последици за държавата), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Цветинка Пашкунова

Във Върховния касационен съд е образувано касационно наказателно дело от общ характер с вх. № 13968/16.11.2015 г. срещу Адил Ахмед Решидов – бивш кмет на Община Исперих. Касационното производството е второ поред и е инициирано по касационна жалба на подсъдимия Решидов чрез защитника му адвокат Даниел Димитров срещу произнесената от Варненския апелативен съд въззивна осъдителна присъда № 11 от 18.09.2015 г., постановена по в.н.о.х.д.  № 179/2015 г., с която Адил Решидов е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 254а, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (нецелево разходване на бюджетни средства, от което са настъпили вредни последици за държавата). В касационната жалба се прави основно възражение за нарушение на материалния закон, тъй като е бил неправилно приложен при постановяване на въззивната осъдителна присъда.

С първоинстанционната присъда № 28/13.05.2014 г. по н.о.х.д. № 270/2013 г. Окръжният съд – гр. Разград, е признал подсъдимия Адил Ахмед Решидов за невиновен и го е оправдал по обвинението за извършено престъпление по чл. 254а, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 Варненският апелативен съд с първото поред решение № 170 от 05.12.2014 г. по в.н.о.х.д. № 190/2014 г. е потвърдил първоинстанционния съдебен акт.

С решение № 172 от 12.06.2015 г., постановено по н.д. № 161/2015 г., Върховният касационен съд е отменил въззивното решение на Варненския апелативен съд, с което е било потвърдена присъдата на Окръжния съд – Разград, и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативния съд – Варна, от стадия на съдебното заседание.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.