04 декември 2015 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд през м. декември

 

07.12.2015 г., 9.00 ч., з. 24 – наказателно дело № 1094/2015 г., ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Лидия Стоянова (делото е за причиняването на смъртта на Ангел Димитров – Чората, чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 от НК)

              Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 1094/2015 г. срещу Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски, Иво Иванов за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК за причиняване на смъртта на Ангел Райчев Димитров – Чората. Делото е образувано след решение на Върховния касационен съд, с което е отменено по реда на възобновяването решение № 141/09.06.2011 г. по наказателно дело № 54/2011 г. на ВКС, І-во наказателно отделение.

Възобновяването е било инициирано по искане на главния прокурор на Република България с правно основание чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК, а именно решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Димитрови и други срещу България”, с което са констатирани нарушения по чл. 2 и чл. 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека.

              Образуваното ново касационно производство е по протест на прокурор от Военно-апелативната прокуратура, по жалби на подсъдимите Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски, Иво Иванов и по жалба на частните обвинители и граждански ищци по делото срещу решение на Военно-апелативния съд No 64/2010 г. по внохд No 5/2010 г.

 

08.12.2015 г., 9.00 ч., з. 23 - наказателно дело № 1454/2015 г., ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Мая Цонева (делото е срещу Цветан Цветанов по обвинението за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване срещу три лица)

 Делото е образувано по протест на Софийската апелативна прокуратура срещу Присъда № 35/14.09.2015 г. на Софийския апелативен съд по въззивно наказателно дело от общ характер № 25/2015 г. С протестирания акт на апелативния съд Цветан Цветанов е признат за невиновен по обвинението за неизпълнение на служебни задължения с цел осуетяване на наказателно преследване – постановени от него в качеството му на вътрешен министър шест отказа за разпореждане за подслушване на три лица.

 

16.12.2015 г., 9.00 ч., з. 24 – наказателно дело № 1497/2015 г., ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Биляна Чочева (делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина) 

             Във ВКС е образувано дело № 1497/2015 г. (убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина) по касационен протест и 3 броя касационни жалби – на подсъдимия Николай Петков Русинов, на защитниците на подсъдимия и на частните обвинители и граждански ищци – Росица Кръстева и Явор Кръстев, срещу въззивно решение № 270/30.07.2015 г. по въззивно наказателно дело от общ характер (в.н.о.х.д.) № 264/2015 г. на Апелативен съд – гр. София, с което е изменена присъда № 247/20.10.2014 г. по н.о.х.д. № 5716/2012 г. по описа на Софийския градски съд (СГС).

            С присъдата подсъдимият Николай Русинов е признат за виновен в това, че на 09.07.2011 г. в гр. София, в северозападната част на парк „Борисова градина”, в съучастие като съизвършител с неустановени по делото лица, умишлено е умъртвил другиго – Яна Кръстева, като убийството е извършено по особено мъчителен  начин за убития и с особена жестокост – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, за което му е наложено наказание доживотен затвор.

            Осъден е да заплати на частните обвинители и граждански ищци сумата от по 150 000 лева, представляваща обезщетение за причинените в резултат от престъплението неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 10.07.2011 г. Исковите претенции на допълнителните страни са отхвърлени за разликата в размера до 200 000 лева като неоснователни.

            С въззивното решение първоинстанционният съдебен акт е изменен в частта, с която подсъдимият е признат за виновен в това да е извършил деянието в съучастие с неустановени по делото лица (правната квалификация по чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК) и с особена жестокост (правната квалификация по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 от НК), като е признат за невиновен и оправдан в тази част от повдигнатото му обвинение.

Присъдата е изменена и в частта относно наказанието, като наложеното от Софийския градски съд наказание доживотен затвор е заменено с наказание лишаване от свобода за срок от 19 години. В останалата част е потвърдена.

            С решението е заменен определеният първоначален режим за изтърпяване на наказанието от „специален” в „строг”.

            С протеста и допълнението към него се навеждат доводи в подкрепа и на трите касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на решението в оправдателната му част и в частта, с която е заменено наказанието.

            В касационната жалба на частните обвинители и граждански ищци се излагат съображения за наличието на касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание с оглед на частта, с която подсъдимият е оправдан, както и в частта, засягаща вида на наказанието.

Претендира се отмяна на решението в тези части и признаването му за виновен в това деянието да е извършено в съучастие и с особена жестокост, за което да бъде наложено наказание доживотен затвор.

            В жалбата на подсъдимия Николай Русинов се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила.

Отправено е искане за оправдаването му, а при условията на евентуалност – за отменяване на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от първоинстанционния съд.

            В депозираната касационна жалба от страна на защитниците на подсъдимия – адв. Найденов и адв. Михайлов, се твърди, че са налице основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила.

Претенцията е идентична с тази на подсъдимия – за постановяване на оправдателен съдебен акт или ако не бъде уважена – за отмяна на решението и връщане делото за ново разглеждане.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.