19 октомври 2015 г.

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

 

22.10.2015 г., 9.00 ч., з. 23 – наказателно дело № 844/2015 г., ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Даниела Атанасова (т. нар. дело на „Златко Баретата”)

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело (кнд) № 844/2015 г. срещу Златомир Иванов („Баретата”), Иван Величков, Даниел Кръстев, Евгени Евтимов, Стоян Дичев, Коста Трифонов, Борислав Секулов, Васил Колев, Марин Вълчев, Росен Иванов, Кирил Атанасов, Мартин Димитров, Богдан Василев, Петър Йорданов, Юлиян Зашев, Валентин Луков, Филип Христов, Мартин Горески, Георги Петров, Георги Йорданов и Ивайло Борисов по протест и жалби на първите горепосочени дванадесет подсъдими срещу въззивно решение № 319/21.08.2014 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена присъда от 13.02.2012 г. по наказателно дело от общ характер (нохд) № 2184/2010 г. на Софийския градски съд.

С присъдата част от подсъдимите са признати за невиновни, а останалата част за виновни по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 и ал. 2 от НК (образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група), чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 9 от НК (убийство, извършено по начин или със средства, опасни за живота на мнозина и предумишлено убийство), чл. 131, ал. 1, т. 8 от НК (причиняване на телесна повреда), чл. 354а от НК (държане без надлежно разрешение на високорискови наркотични вещества), за които на осъдените са им наложени наказания.

С въззивното решение присъдата е изменена в частта относно размера на наложените наказания на подсъдимите Златомир Иванов, Марин Вълчев и Росен Иванов и относно първоначалния режим и тип затворническо заведение по отношение на подсъдимия Стоян Дичев, като в останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

С протеста на прокуратурата се излагат доводи за наличието на трите касационни основания (348, ал. 1, т. 1-3 от НПК), като се прави искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, с цел увеличаване на наказанията на осъдените подсъдими и осъждане на оправданите подсъдими. С касационните жалби се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно оправдаване на подсъдимите или намаляване на размера на наказанията им, като се сочат всички касационни основания.

 

23.10.2015 г., 9.00 ч., з. 24 – наказателно дело № 1278/2015 г., ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова (делото е за организирана престъпна група, образувана от Йордан Тонов с прякор „Данчо Пръча”, създадена с цел разпространение на наркотични вещества)

Състав на Върховния касационен съд ще разгледа касационно наказателно дело № 1278/2015 г., образувано по жалби на подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев срещу въззивно решение № 102/25.03.2015 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена присъда № 25/28.12.2011 г., постановена по нохд № 443/2009 г. по описа на Врачанския окръжен съд.

С присъдата подсъдимите Йордан Тонов Тонов, Калин Петков Петков, Милен Цонков Цонков, Никола Тодоров Николов са признати за виновни по чл. 323, ал. 3 от НК (Йордан Тонов – образувал, Калин Петков, Милен Цонков, Никола Николов – участвали в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества), за което на Йордан Тонов е наложено наказание от 10 години „лишаване от свобода”, на Калин Петков Петков 6 години и 6 месеца „лишаване от свобода” и на Милен Цонков Цонков 5 г. и 6 месеца „лишаване от свобода”. Подсъдимите Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев са признати за виновни по чл. 159в от НК и по чл. 155, ал. 5 от НК (в съучастие като съизвършители набрали и приели ненавършили 18 г. лица с цел да бъдат използвани за развратни действия – проституция и склонявали към проституция и свождали към блудствени действия и съвкупление навършили 18 г. лица, като деянията са извършени с користна цел), за които, както и за престъплението по чл. 323, ал. 3 от НК по отношение на подсъдимия Николов, на всеки един от двамата е определено едно общо наказание „лишаване от свобода” в размер на 13 години и глоба в размер на 100 000 лв.

С въззивното решение присъдата е изменена в частта относно размера на наложените наказания, като те са намалени, както следва: на подсъдимия Йордан Тонов Тонов от 10 години на 8 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Калин Петков Петков от 6 години и 6 месеца на 5 години „лишаване от свобода”, на подсъдимия Милен Цонков Цонков от 5 години и 6 месеца на 4 години „лишаване от свобода” и на подсъдимия Никола Тодоров Николов и Венелин Димитров Кръстев от 13 години на 11 години и 6 месеца „лишаване от свобода”.

С жалбите си подсъдимите излагат всички касационни основания и правят искане да бъдат оправдани, алтернативно делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. В жалбите на подсъдимите Кръстев, Петков, Цонков и Тонов, като трета алтернатива се отправя искане за намаляване на размера на наложените наказания, тъй като са явно несправедливи.

 

23.10.2015 г., 9.00 ч., з. 22 – наказателно дело № 1262/2015 г., І-во наказателно отделение, докладчик: съдия Елена Величкова (подсъдимият е бившият полицай Костадин Стоянов, прегазил 11-месечната Красимира Кънева)

Състав на ВКС ще разгледа касационно наказателно дело от общ характер № 1262/2015 г., образувано по жалба на подсъдимия Костадин Стоянов Стоянов и жалба на частните обвинители Красимир Кънев и Нонка Борисова (родители на жертвата – 11-месечната Красимира Кънева) срещу решение № 90 от 05.08.2015 г., постановено по въззивно наказателно дело от общ характер (внохд) № 95/2015 г. по описа на Апелативния съд – Бургас, с което е изменена присъда № 89 от 28.04.2015 г. по нохд № 95/2015 г. по описа на Окръжния съд – Бургас.

С присъдата подсъдимият Стоянов е признат за виновен за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б”, пр. 2 от НК (причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходна пътека, в пияно състояние и след употреба на наркотични вещества, при управление на моторно превозно средство) и осъден на единадесет години лишаване от свобода и лишен от правото да управлява МПС за срок от тринадесет години.

С решението на Бургаския апелативен съд подсъдимият е признат за невиновен и оправдан да е извършил деянието на пешеходна пътека. Намалено е наложеното на подсъдимия Стоянов наказание лишаване от свобода от единадесет на седем години, а наказанието лишаване от право да управлява МПС е намалено от тринадесет на девет години.

В жалбата на подсъдимия се твърди, че е допуснато нарушение на закона, както и че наказанието е явно несправедливо. Отправят се алтернативни искания – за прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наложеното наказание. С жалбата на частните обвинители се иска връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция със задължителни указания относно прилагането на закона и определяне на наказанието като справедливо.

 

26.10.2015 г., 9.00 ч., з. 24 – наказателно дело № 1094/2015 г., ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: съдия Лидия Стоянова (делото е за причиняването на смъртта на Ангел Димитров – Чората, чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 от НК)

Във ВКС е образувано касационно наказателно дело № 1094/2015 г. срещу Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски, Иво Иванов за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК за причиняване на смъртта на Ангел Райчев Димитров – Чората. Делото е образувано след решение на Върховния касационен съд, с което е отменено по реда на възобновяването решение № 141/09.06.2011 г. по наказателно дело № 54/2011 г. на ВКС, І-во наказателно отделение.

Възобновяването е било инициирано по искане на главния прокурор на Република България с правно основание чл. 422, ал. 1, т. 4 от НПК, а именно решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Димитрови и други срещу България”, с което са констатирани нарушения по чл. 2 и чл. 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека.

Образуваното ново касационно производство е по протест на прокурор от Военно-апелативната прокуратура, по жалби на подсъдимите Мирослав Писов, Георги Калинков, Борис Механджийски, Янко Граховски, Иво Иванов и по жалба на частните обвинители и граждански ищци по делото срещу решение на Военно-апелативния съд No 64/2010 г. по внохд No 5/2010 г.

 

30.10.2015 г., 9.00 ч., з. 23 – наказателно дело № 98/2015 г., ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: съдия Павлина Панова (делото е за грабежа на семейство Анчови в с. Чепинци, чл. 199, ал. 2, т. 3 и чл. 152, ал. 1, т. 2 от НК)

Във ВКС e образувано касационно наказателно дело № 98/2015 г. по протест на прокуратурата и жалба на гражданските ищци и частни обвинители Веско Георгиев Анчов, Марина Стефанова Анчова, Роси Вескова Георгиева и Надя Вескова Георгиева срещу решение № 126 по внохд № 2/2014 г. по описа на Военно-апелативния съд. С него е потвърдена присъда на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимите Димчо Любомиров Димов, Борис Иванов Маринов, Димитър Атанасов Николов, Божидар Борисов Методиев, Цветко Димитров Ненов и Петър Велинов Стоянов са признати за невиновни за извършен въоръжен грабеж в особено големи размери (престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 3 от НК). С решението, поради настъпила абсолютна давност, първоинстанционната присъда е отменена в частта, с която подсъдимият Борислав Иванов Маринов е признат за невиновен и оправдан по обвинението му за помагачество към изнасилване (престъпление по чл. 152, ал. 1, т. 2 вр. чл. 20, ал. 4 от НК), като производството е прекратено. Гражданските искове са отхвърлени изцяло.

С протеста и жалбата се иска отмяна на въззивното решение в частта, с която е потвърдена присъдата на Софийския военен съд за престъплението грабеж, и осъждане на подсъдимите.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.