09 септември 2015 г.

Върховният касационен съд постанови решение No 128/8.09.2015 г., с което остави в сила решението от 31.07.2015г. по ф.д.№ 1879/1990г. на Софийския градски съд, ТО, VІ-7 състав.

Производството във ВКС е образувано по реда на чл.18 във вр. с чл.17,ал.1,т.8 ЗПП по жалба на Димитър Николов Николов против решението от 31.07.2015г. по ф.д.№ 1879/1990г. на Софийския градски съд, ТО, VІ-7 състав, с което е отказано вписването в Регистъра на политическите партии по партидата на Политическа партия „Българска национално-радикална партия”, промени на подлежащи на вписване обстоятелства във връзка с решения, приети на ХІ редовен конгрес, проведен на 20.06.2015г., заявени с молба вх.№ 2215/13.07.2015г.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.