05 юни 2015 г.

ВКС изпрати преюдициално запитване до съда на ЕС във връзка с гражданско дело № 1988/2015 г.

            

На основание чл. 267, ал. 2 ДФЕС Върховният касационен съд изпрати до Съда на Европейския съюз искане за преюдициално заключение във връзка с частно гражданско дело № 1988/2015 г., образувано в Гражданска колегия. Преюдициалното запитване е по следните въпроси:

1. Представлява ли дело, отнасящо се до „определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност“ по смисъла на чл. 1, пар.1, б. „б“ във вр. с чл. 2, т. 7, за което може да се прилага чл. 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/ 2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителска отговорност, предоставената от закона възможност на гражданския съд да реши спор при разногласие на родителите по пътуване на детето в чужбина и издаване на документи за самоличност, ако приложимият материален закон предвижда съвместно упражняване на тези родителски права по отношение на детето?

2. Прилагат ли се основанията за учредяване на международна компетентност при граждански дела за родителска отговорност, когато решението замества юридически факт от значение за административна процедура по отношение на детето и приложимият закон предвижда тя да се проведе в конкретна държава-член на Европейския съюз?

3. Следва ли да се приеме, че има пророгация на компетентност по смисъла и условията на чл. 12, параграф 1, т. „б” от Регламент (ЕО) № 2201/ 2003 г, когато представителят на ответника не е оспорил компетентността на съда, но той не е упълномощен, а е назначен от съда поради затруднения ответникът да бъде уведомен и да участва по конкретното дело лично или чрез упълномощен представител?

С писмо от 3.06.2015 г. ВКС бе уведомен, че председателят на Съда на ЕС е взел решение искането за преюдициално заключение да бъде разгледано по реда на бързото производство, предвидено в чл. 105 от Процедурния правилник на Съда.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.