12 юни 2013 г.

КС допусна до разглеждане искане на търговската колегия на ВКС

 

Конституционният съд допусна до разглеждане по същество искането на Общото събрание на търговската колегия на ВКС за установяване на противоконституционност на §14, ал.1 в частта „и искови производства за попълване на масата на несъстоятелността”, §14, ал.2 и §15 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр.20 от 28.02.2013 г.).

Делото е образувано на 22.05.2013 г. по искане на ето се твърди, че оспорените разпоредби противоречат на чл.4, чл.6, чл.19, ал.2 и чл.121, ал.1 от Конституцията, защото им е придадено обратно действие, което накърнява придобити прова, доколкото осъществяването на състава на правната норма е вече породило правно действие.

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.