English

Français

Deutsch
Русский язык

     

   

   

 

Становище

на председателя на Върховния касационен съд

във връзка с доклада от юли 2010 г. на ЕК по Механизма за сътрудничество и

оценка за напредъка на България  в областта на съдебната реформа и

противодействието на организираната престъпност и корупцията

Докладът на ЕК е реалистичен и партньорски, защото отразява вярно както прогреса, така и необходимостта от допълнителни усилия, включително с участието на европейски експерти, в изпълнение на критериите, заложени в Механизма. Ясно е, че Механизмът играе полезна допълваща роля към усилията на българските институции в борбата срещу престъпността и корупцията и за установяване върховенството на закона.

Оценявам по достойнство факта, че са отчетени огромните усилия на ВКС за уеднаквяване на съдебната практика чрез приетите тълкувателни решения, защото предвидимото правораздаване е в основата на чувството за справедливост в българското общество. Удовлетворен съм от насърчението тези усилия да продължат и за напред.

За мен основният извод от верния прочит на доклада е, че всички институции, ангажирани с противодействието на организираната престъпност и корупцията, следва да мобилизират в максимална степен наличния ресурс и – заедно – съобразно конституционните им правомощия да продължат усилията във вярната посока. Особено внимание трябва да се обърне на препоръката в доклада, според която усилията трябва да бъдат насочени към усъвършенстване на експертните знания на магистратите при работата по сложни дела и особено по отношение на престъпленията от икономически и финансов характер и организираната престъпност.

Груба грешка ще бъде, ако за пореден път докладът се прочете както „дяволът евангелието” и той се използва за междуинституционални нападки, обвинения или себеизтъкване. Длъжни сме да работим всички заедно за укрепване на държавността, за да усетят българските граждани, че държавата стои зад тях и ги подкрепя в стремежа им към справедливост, в основата на която винаги и във всяко общество са били демократичните закони и независимия съд.

 

 

 

 

 

За мнения и технически проблеми използвайте: web_support@vks.bg.