24 август 2009 г.  

Председателят на ВКС проф. Груев насрочи за месец септември две дела за приемане на тълкувателни решения.

Председателят на ВКС проф. Груев насрочи за месец септември две дела за приемане на тълкувателни решения.

Първото дело е образувано по искане на Висшия адвокатски съвет. Общото събрание на гражданската колегия на съда ще обсъжда тълкувателно решение по въпроса:

1. Допустимо ли е решение по чл. 7 от ЗВСВОНИ или решение, с което е уважен иск за прогласяване нищожността на административен акт, с който държавата прехвърлила подлежащ на реституиране по ЗВСВОНИ имот, да бъде противопоставено на неучаствало в делото трето лице, което е придобило имота преди предявяването на иска?

2. По отношение на кои лица е приложема нормата на чл. 5, ал. 2 ЗВСВОНИ и по-специално – приложима ли е тя по отношение на трети добросъвестни лица, които в производствата по чл. 108 ЗС се позовават на изтекла придобивна давност и които са приобретатели по спорния имот по сделка с ответника по уважен иск по чл. 7 ЗВСВОНИ или уважен иск за прогласяване нищожността на административен акт, с който държавата е прехвърлила подлежащ на реституилане по ЗВСВОНИ имот, ако сделката е сключена преди завеждане на делото за прогласяване на нищожността и третите лица не са били страна по същото дело?

Първото заседание е насрочено за 24 септември от 14.30 ч в зала №15 на Съдебната палата.

Второто дело е образувано пак по искане на Висшия адвокатски съвет. Общото събрание на гражданската колегия на ВКС ще обсъжда тълкувателно решение по въпроса: „Приложима ли е нормата на чл. 7 ЗВСВОНИ по отношение на конфискуваните имущества по присъда, постановена по Наредбата-закон за съдене от Народния съд на виновниците за въвличане на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, която е била отменена с решение по реда на надзора на Върховния касационен съд преди влизане в сила на изменението по чл. 2 ЗВСВОНИ /ДВ бр.107/1997 г./ или в тези случаи е приложима нормата на чл. 151 ЗИН?”

Първото заседание по делото е насрочено за 30 септември от 14.30 ч в зала №15 на Съдебната палата.

 

Начало 2011-2012г