ВКС остави без уважение искането на главния прокурор за възобновяване делото "Стройинвест" на Йордан Лечков

 
     
     

Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

 

За съда

Върховният касационен съд е касационна инстанция за определените със закон съдебни актове и разглежда и други дела, определени със закон.При възникване на въпрос за конституционосъобразност, съдът може да сезира Конституционния съд.

Върховният касационен съд заседава в състав:

1.Трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго;

2.Общо събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в наказателното, гражданското или търговското правораздаване;

3.Общо събрание на гражданската и търговската колегии - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване.

На 9 ноември 2007 г. Висшият съдебен съвет избира председател на ВКС.

На 12 ноември 2007 г. председателят на ВКС е назначен с УКАЗ  на президента ( № 353 от 12.11.2007 г., обн. ДВ, бр. 94 от 16.11.2007 г.).

Правомощия

Конституция на Република България

Глава шеста Съдебна власт

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяването на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.

Чл. 118. Правосъдието се осъществява в името на народа.

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
(3) Извънредни съдилища не се допускат.

    .............................................................. 

Пълен текст

 

Закон за Съдебната власт, правомощия на ВКС

 

Чл. 108. (1) Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България.

(2) Седалището на Върховния касационен съд е в София.

Чл. 109. (1) Върховният касационен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

(2) Във Върховния касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии.

(3) Колегията се ръководи от председателя или негов заместник, който може да председателства съдебни състави от съответната колегия.

(4) В колегиите има отделения.

    .............................................................. 

Пълен текст