Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения
Профил на купувача
Конкурси
Полезни връзки
Карта на сайта

 

За съда

Върховният касационен съд е касационна инстанция за определените със закон съдебни актове и разглежда и други дела, определени със закон.При възникване на въпрос за конституционосъобразност, съдът може да сезира Конституционния съд.

Върховният касационен съд заседава в състав:

1.Трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго;

2.Общо събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в наказателното, гражданското или търговското правораздаване;

3.Общо събрание на гражданската и търговската колегии - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване.

На 9 ноември 2007 г. Висшият съдебен съвет избира председател на ВКС.

На 12 ноември 2007 г. председателят на ВКС е назначен с УКАЗ  на президента ( № 353 от 12.11.2007 г., обн. ДВ, бр. 94 от 16.11.2007 г.).

Правомощия

Конституция на Република България

Глава шеста Съдебна власт

Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

(2) Съдебната власт е независима. При осъществяването на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.

Чл. 118. Правосъдието се осъществява в името на народа.

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
(3) Извънредни съдилища не се допускат.

    .............................................................. 

Пълен текст

 

Закон за Съдебната власт, правомощия на ВКС

 

Чл. 108. (1) Върховният касационен съд е висшата съдебна инстанция по наказателни и граждански дела. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на Република България.

(2) Седалището на Върховния касационен съд е в София.

Чл. 109. (1) Върховният касационен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

(2) Във Върховния касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии.

(3) Колегията се ръководи от председателя или негов заместник, който може да председателства съдебни състави от съответната колегия.

(4) В колегиите има отделения.

    .............................................................. 

Пълен текст