Начало
Пресофис
Контакти
За съда
Решения на ВКС
Декларации ЗПУКИ
Документи ЗДОИ
Профил на купувача
Конкурси
Обяви
Полезни връзки
Формуляри
Карта на сайта

 

 

ОБЯВИ

28.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Върховният касационен съд събира оферти за 1 брой машина за унищожаване на документи, отговаряща на следните условия:

- Автоматично подаване на листата, не по-малко от 400 листа;

- Обем на коша за отпадъци не по-малко от 70 литра;

- Непрекъсната работа;

- Унищожаване на документи с телбод и кламери; унищожаване на CVD/VD;

- Гаранция на машината не по-малко от две години. Гаранционно обслужване и сервиз в гр. София (с посочване на адрес на сервиза);

- Стойността не трябва да надвишава 2 500лв. без ДДС.

Срок за подаване на оферти – не повече от десет работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата обява.

Офертите да се подават в регистратурата на Върховния касационен съд в запечатан плик, включително по пощата или чрез куриер и да бъдат адресирани до Главния секретар на ВКС, като на плика да бъде изписано: „Оферта и ценово предложение, да не се отваря предварително!“

Критерий за избор на оферта – най-ниска цена.

За въпроси, свързани с подаването на оферти и с доставката на машината за унищожаване на документи:

тел. 02/9219320, Анна Янева

 

13.07.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Върховния касационен съд на Република България (ВКС), обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ обект „Площи – общо 52 кв.м. в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, за инсталиране на далекосъобщителни съоръжения”

Пълна информация относно търга може да намерите в публикувания по – долу препис на заповедта за откриване на търга.

Заповед за провеждането на търга

За контакт: инж. Димитър Димитров – ръководител на сектор „Експлоатация на сгради и съоръжения

тел: 02/ 9219420

 

16.08.2017 г.

Заповед за избор на наемател

 

07.07.2017 г.

ОБЯВА

Върховния Касационен Съд търси да закупи машина за унищожаване на документи.

Описание

 

 

09.06.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ

Върховния касационен съд на Република България (ВКС), обявява процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - моторно превозно средство (1 брой употребяван автомобил) - частна държавна собственост на ВКС, представляваща лек автомобил - Мерцедес  S320, 2000 г., с начална тръжна цена 5 000,00 лева, изчерпателно посочена с пълно описание в Приложение № 1

Движимата вещ - предмет на продажбата е изложена за оглед през периода от дата 09.06.2017 г. до 16.06.2017 г. включително от 10.00 часа  до 16.00 часа, в двора/гаража на ВКС със съдействието на г-н Сашо Христов – специалист – организатор „Автотранспорт“ във ВКС. За всеки извършен оглед кандидатът за участие попълва декларация (Приложение № 4)

              За участие в търга се заплаща депозит в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на веща (съгласно Приложение № 1), за която се кандидатства, по сметка на Върховния касационен съд в Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03.

Провеждането на търга да се извърши на дата 19.06.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Съдебната палата  на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2,  Партерен етаж, Кафене.

За контакт: Г-н Сашо Христов – специалист – организатор „Автотранспорт“

тел: 02/ 9219233 

 

           Заповед за провеждане на търг

           Документи за участие в търга 
             Тръжен протокол

 

 

27.04.2017 г.

ОБЯВА

Върховния Касационен Съд, обявява възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на 6 бр. озвучителни и цифрови звукозаписни уредби в съдебни зали от № 1 до № 6 в Съдебната палата – гр. София“

Прогнозна стойност - 29 000,00 лв. без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани, след извършване на оглед на място при Възложителя на посочените съдебни зали и при спазване на условията и изискванията посочени в техническата спецификация на възложителя в срок до 10 дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, Върховен касационен съд, Съдебна палата, в регистратура на ВКС, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

Офертите следва да са представени в непрозрачна, запечатана опаковка върху която се посочват, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по-възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката.

За контакт: Г-жа Нела Дремсизова - експерт–инженер

тел: 02/92 19 430

 

       Техническа спецификация

 

26.04.2017 г.

ОБЯВА

Върховния Касационен Съд, обявява възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на горива от вида бензин Н95 и евро дизел за автомобилите, собственост на ВКС“.

Срок за подаване на офертата не по-късно от 15 работни дни от публикуването на настоящата обява.

Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. София, Съдебна палата, Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС.

За контакт: Стефан Шолце
тел.02/9219233
Fax.02/9813604
E-mail: stefan_sholce@vks.bg

Пълен текст на обявата

18.04.2017 г.

ОБЯВА

Върховния касационен съд, обявява възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител - сервиз за техническо обслужване и ремонт на автомобили, собственост на ВКС“ на автомобили, собственост на ВКС.

Срок за подаване на офертата не по-късно от 15 работни дни от публикуването на настоящата обява.

Офертата следва да бъде подадена на адрес: гр. София, Съдебна палата, Върховен касационен съд, бул. Витоша № 2, регистратура на ВКС.

Прогнозна стойност на поръчката за 12 месеца – 11 000,00 лв. без ДДС.

За контакт: Сашо Христов
тел.02/9219233
Fax.02/9813604
E-mail: sasho_hristov@vks.bg

Пълен текст на обявата

20.02.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти по реда на чл. 20, ал.4, от ЗОП за определяне на Изпълнител по договор с предмет: „Извършване на ПЕСТ КОНТРОЛ”: 1. ДЕЗИНСЕКЦИЯ против вредни битови инсекти - хлебарки, мравки, бълхи, мухи и др. в затворени помещения. 2. ДЕРАТИЗАЦИЯ против вредни гризачи в затворени помещения.

Дезинсекцията и дератизацията да се извършват в обект: Сградата на Съдебна палата, гр.София 1000, бул. „Витоша” № 2.

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията посочени в описанието и техническата характеристика на обекта в срок до десет работни дни от публикуване на настоящата обява в сайта на ВКС на адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, в регистратурата на ВКС, всеки работен ден от 08,30 часа до 17,00 часа.

Прогнозна стойност: 10 500 лв. /годишно без ДДС.

При подаване на офертите е задължително посещение на сградата за оглед.

Лица за контакти: Димитър Димитров – тел. 02 9219 420

Цветан Цветанов – тел. 02 9219 606

Описание и техническа характеристика

13.02.2017 г.

ОБЯВА

Върховният касационен съд (ВКС) събира оферти за извършване на лицензирани преводачески услуги от заклет преводач за устен и писмен превод в съдебното производство пред касационната инстанция.

Срокът за изпълнение на договора за предоставяне на преводаческите услуги е една календарна година.

Писмени и устни преводачески услуги следва да се извършват от/на български език към следните езици:

- Първа група – английски, немски, френски, руски, испански, италиански;

- Втора група – арабски, иврит;

- Трета група – гръцки, турски, румънски, сръбски, македонски, чешки, словашки, полски, унгарски, хърватски, португалски, албански, украински, словенски;

- Четвърта група – шведски, норвежки, нидерландски, датски, фински, китайски, корейски, японски.

При необходимост ще се предоставят преводачески услуги от/на български език на/от чужди езици, които не са изрично упоменати.

При превод на съдебни книжа за нуждите на съдопроизводството на ВКС сроковете за извършване на услугата са:

- експресна поръчка – 1 преводаческа страница за 1 час;

- бърза поръчка – превод до 7 преводачески страници за срок 24 часа от възлагането на поръчката;

- обикновена поръчка – превод до 7 преводачески страници за срок 48 часа от възлагането на поръчката.

Предлаганата цена на писмен превод следва да се изчислява на основание на преведения текст за стандартна машинописна страница с 1800 знака. Текст до ½ от преводаческата страница се заплаща като за цяла преводаческа страница.

Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена на 1 преводаческа страница. Начинът на предоставяне на услугата включва представяне на превода на хартиен носител.

Всеки участник трябва да разполага с необходимия персонал, експертен и ресурсен капацитет за изпълнение на съдебна поръчка. Преводачите следва да имат специализация по юридическа терминология на преводите.

Документ, с който се доказва: декларация – списък на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката. Преводачите, чиито услуги изпълнителят ще ползва при извършване на услугата, трябва да имат поне 3 години опит в дейности, сходни с предмета на поръчката. Към списъка следва да се представят доказателства за професионалния опит и квалификацията на преводачите – професионална автобиография и копие на диплома за висше образование, както и придобити сертификати и др. доказателства по преценка на участника.

Заклет преводач обезпечава устния превод по време на съдебно заседание, като възнаграждението за извършения превод се определя от съдебния състав.

Срок за подаване на оферти – седем работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата обява.

Офертите могат да се подават в регистратурата на Върховния касационен съд (сутерен, стая № 12), включително по пощата или чрез куриер.

Критериите за избор на оферта са посочени тук.

Лице за контакт: Мартина Динева, главен експерт „Международна дейност и протокол“, тел.: (02) 9219798.

06.02.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“ с две обособени позиции.

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“, съгласно пълно описание и техническа спецификация на Възложителя, с прогнозна стойност 15 500,00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия за нуждите на Върховен касационен съд“ съгласно пълно описание и техническа спецификация на Възложителя, с прогнозна стойност 14 000,00 лв. без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани и за двете обособени позиции, при условията и изискванията посочени в техническата спецификация на възложителя в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, Върховен касационен съд, Съдебна палата, в регистратура на ВКС, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

Лица за контакт:

Г-н Лъчезар Спасов – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ – тел: 02/ 92-19-366;

Г-жа Цветелина Трайкова – гл.експерт „Обществени поръчки“ – тел: 02/92-19-813.


Пълно описание и техническа спецификация

Образци на документи

25.01.2017 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на ветрозащитни съоръжения за нуждите на Върховен касационен съд“

Оферти могат да бъдат подавани при условията и изискванията посочени в пълното описание и техническата спецификация на възложителя в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, Върховен касационен съд, Съдебна палата, в регистратура на ВКС, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

Прогнозна стойност на поръчката в размер на 7 500,00 лв. без ДДС.

 

Лица за контакт: Г-н Цветан Цветанов – гл.експерт- инженер в отдел „ССФ" – тел: 02/ 92-19-606.


Пълно описание и техническа спецификация

 

18.01.20177 г.

ОБЯВА

Върховен касационен съд събира оферти по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“ с две обособени позиции.

Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности за нуждите на Върховен касационен съд“, съгласно пълно описание и техническа спецификация на Възложителя, с прогнозна стойност 15 500,00 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия за нуждите на Върховен касационен съд“ съгласно пълно описание и техническа спецификация на Възложителя, с прогнозна стойност 14 000,00 лв. без ДДС.

Оферти могат да бъдат подавани и за двете обособени позиции, при условията и изискванията посочени в техническата спецификация на възложителя в срок до 10 работни дни от публикуване на настоящата обява на сайта на ВКС, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №2, Върховен касационен съд, Съдебна палата, в регистратура на ВКС, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа.

 

Лица за контакт:

Г-н Лъчезар Спасов – директор на дирекция „Финанси и счетоводство“ – тел: 02/ 92-19-366;

Г-жа Цветелина Трайкова – гл.експерт „Обществени поръчки“ – тел: 02/92-19-813.


Пълно описание и техническа спецификация

Образци на документи

Срокът за подаване на оферти се удължава с обява от 06.02.2017г. съгласно пълно описание и техническа спецификация на Възложителя.

 

28.09.2016 г.

Върховен касационен съд събира оферти за изграждане на видеонаблюдение в адвокатската стая на ВКС по приложено техническо задание.

Преди подаване на офертите е задължително посещение на сградата за оглед.

Срок за подаване на офертите 07.10.2016г. в регистратурата на ВКС – сутерен, стая 12.

За контакти: Съдебна палата, сутерен, ст. 21 или тел. 02/92 19 430

 

15.09.2016 г.

Върховният касационен съд събира оферти за 1 брой машина за унищожаване на документи, отговаряща на следните условия:

- Автоматично подаване на листата;

- Голям обем на коша за отпадъци;

- Подходяща за непрекъсната работа;

- Възможност за унищожаване на документи с телбод и кламери;

- Възможности за гаранционно обслужване и сервиз в гр. София;

- Стойност не повече от 3 000лв. с ДДС.

Срок за подаване на оферти – не повече от седем работни дни, считано от датата на публикуване на настоящата обява.

Офертите могат да се подават в регистратурата на Върховния касационен съд, включително по пощата или чрез куриер, и трябва да съдържат и актуално удостоверение от кандидатите.

Критерий за избор на оферта – най-ниска предложена цена или конкретни параметри на машината – автоматично подаване на листа не по-малко от 400, обем на коша за отпадъци не по-малко от 70 литра.

За контакти тел. 02/9219320, Анна Янева.

 

12.09.2016 г.
Върховен касационен съд събира оферти за абонаментно поддържане на 25 бр. озвучителни и звукозаписни уредби в съдебните зали.

Преди подаване на офертите е задължително посещение на сградата за оглед на уредбите.

За контакти: Съдебна палата, сутерен, ст. 21 или тел. 02/92 19 430.

 

01.09.2016 г.
Върховният касационен съд събира оферти за  2 броя

        твърд диск за сървър HP Proliant ML350G5
         
450GB или 600GB или 900GB 6G Pluggable Serial Attached SCSI (SAS)
          Hard Drive 10K SFF DP

 

22.06.2016 г.
Върховният касационен съд събира оферти за „Доставка на хигиенни материали за почистване на помещенията в Съдебната палата -гр.София”

Обява

Спецификация

Ценово предложение (образец)