ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр.София, бул.”Витоша2

 

О Б Я В А   


Върховният касационен съд обявява конкурс чрез събеседване за заемане на длъжността СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК ВЪВ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД -  5 (пет) щатни бройки, разпределени по колегии по следния ред:

- 2 (две) щатни бройки - Гражданска колегия;

- 2 (две) щатни бройки - Наказателна колегия;

- 1 (една) щатна бройка -  Търговска колегия.

 

Изискванията за заемане на длъжността са съгласно Закона за съдебната власт и Правилника за администрацията на ВКС.

 

Кандидатите за длъжността трябва да отговарят на следните условия:

- да са български граждани;

- да са завършили висше юридическо образование;

- да са преминали изискуемия се стаж и да са придобили юридическа правоспособност;

- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- да не страдат от психическо заболяване.

 

Специфични изисквания, предвидени в длъжностна характеристика:

- Компютърна грамотност;

- Да притежава необходимите нравствени и професионални качества;

- Владеене на чужд език е предимство.

 

Описание на длъжността – съдебните помощници подпомагат дейността на съдиите в тяхната работа, проверяват предпоставките за образуване на производство пред ВКС, изготвят проекти на съдебни актове, проучват правната доктрина по конкретни въпроси, проучват практиката по приложението на закона на отделни съдебни състави, изпълняват и други задачи, възложени от председателя на съда, неговите заместници, председателите на отделения и други съдии.

Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността „съдебен помощник” – съгласно чл.247 от ЗСВ и чл.19 от ПАВКС.

Конкурсът ще се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на публикацията.

Място за подаване на документи – гр. София, бул. „Витоша” №2, Съдебна палата, Върховен касационен съд, отдел „Човешки ресурси” от 13.00 до 16.00 часа, тел. 02/9219234.

Място за поставяне на съобщенията за допуснати и недопуснати кандидати, както и всички други съобщения, свързани с конкурса – на интернет страницата на съда и на информационните табла на ВКС в сградата на Съдебната палата.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на разположение на кандидатите в отдел „Човешки ресурси”.

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъде обявен на интернет страницата на съда и на информационните табла на ВКС в сградата на Съдебната палата в седемдневен срок от крайния срок за подаване на документи.