ДО

............................................

............................................

 

ПОКАНА

    за представяне на оферта

 

           

І. На основание Заповед № 1793/14.12.2011г. на Председателя на ВКС и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви каним да представите Вашата оферта за възлагане на малка обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет „Техническа поддръжка на системни и приложни програмни продукти, компютърна и офис техника и комуникационна система”, съгласно следните условия: 

 

ІІ. Обхват на дейностите Изпълнителят се задължава да извършва следните дейности през 2012 година:

• Инсталиране и поддръжка на системни програмни продукти (софтуер): MS Windows 2000/XP (компютри на магистрати и служители ), MS Windows 2003, MS Windows 2008 (сървъри), драйвери, кирилизации и езикови надстройки;

• Инсталиране и поддръжка на приложни програмни продукти: MS Office (Word, Excel, Power Point) версии 2002/2003/2007; ПП Апис 6, Web базиран Апис 6; ПП Сиела 4 и 5; ПП Лакорда; Други рядко използвани продукти;

• Поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника - компютърни конфигурации, сървърни конфигурации, непрекъсваеми захранвания (UPS), печатащи устройства, многофункционални устройства (принтер/копир/факс) и други описани ориентировъчно като вид и количество по-долу;

• Конфигуриране и поддръжка на комуникационна техника. Включва пасивното оборудване (кабелна, система, розетки, куплунзи) и активното оборудване (концентратори, комутатори, маршрутизатори). Конфигурирането включва препрограмиране на системата в случаи на размествания на помещения между отделните съдилища и организации в Съдебната палата, промяна в параметрите и вида на външните доставчици на Интернет и опорната мрежа на държавната администрация и други подобни случаи;

• Поддръжка и до-разработване на Интернет сайта на ВКС;

• Поддръжка и конфигуриране на системите за контрол на достъпа.

 

ІІІ. Описание на наличните технически средства за поддръжка:

1. Компютърна техника

Инсталираните и въведени в експлоатация компютърни системи, подлежащи на поддръжка по отношение на софтуер както следва:

Съвременни компютри (HP, Dell OptiPlex) - 165 броя

Други (по-стари) компютри (HP, Fujitsu-Siemens, Dell, други) - 38 броя

Преносими компютри (HP, Dell, Toshiba и други) - 13 броя

Сървъри и информационни системи с непрекъснат режим на работа

В рамките на Върховния касационен съд функционират непрекъснато седем сървърни системи, които обслужват:

- Деловодната система на ВКС

- Информационно справочните бази данни на Апис , Сиела и Лакорда

- Архивиращата система за дела и документация

- Web сървър

- Сървър за електронна поща

- Domain Controller, DNS сървър, DHCP сървър, файлов сървър

- Сървър за счетоводни данни и такива на отдел “Човешки ресурси”

- Сървър на деловодната система

2. Офис техника

Печатащи устройства от лазерен или мастилен-струен тип - 99 броя

Печатащи устройства от матрично-ударен тип - 5 броя

Мултифункционални устройства - 8 броя

Сканиращи устройства - 5 броя

3. Непрекъсваеми захранващи блокове и системи - 12 броя

4. Комуникационно оборудване

59 броя L2 и L3 комутатори на Cisco, 3 броя маршрутизатори и др. разположени в 13 помещения; 1200 порта принадлежащи на 9 виртуални под-мрежи (VLAN); 25 оптични или кабелни опорни и дублиращи трасета обслужващи работни меса на 48000 кв.м. на 11 организации.

 

ІV. Изисквания и параметри към осъществяваната поддръжката

1. Изискванията засягат главно времената за реакция, които следва да бъдат осигурени за различните дейности описани по-горе. Те не трябва да надхвърлят 10 до 30 мин.

2. Трябва да бъдат осигурени най-малко двама специалисти, които са квалифицирани по отношение на описаните дейности по т. ІІ.1 до ІІ.5. Същите следва периодически да се запознават с нови предписания и техническа информация предоставена от съответния производител. Тези специалисти следва да бъдат на място и на разположение през официалното работно време и/или извън него в случай, че извършваните дейности могат да повлияят на функционирането на основните и неотложни дейности на организациите в Съдебната палата (например на провеждането на съдебни заседания).

3. Дейностите по т.ІІ.3 следва да се извършват на място в сградата на Съдебната палата, когато това е възможно. Възстановявания от сривове и др. следва да започва в рамките на 24 часа след съответното събитие. 4. Дейностите по т.ІІ.

4 следва да се извършват на място. Евентуални промени и преконфигурирания на системите следва да се извършват в рамките на 24 часа. Възстановявания от сривове и др. следва да започва в рамките на 15 до 60 мин. след съответното събитие.

 

V. Показатели за избор:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва въз основа на оценката им по критерия „най-ниска предложена цена”.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия в настоящата заповед.

 

VІ. Условия за изпълнението

1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора. Гаранцията може да бъде във вид на парична сума, внесена по сметката на Възложителя в „СИБанк” АД, IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора.

2. Ориентировъчна стойност на договора – не повече от 35 000,00 лева без ДДС.

 

VІІ. Изисквания към представяне на офертата:

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

Офертата следва да съдържа:

3.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3.2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката;

3.3. Ценово предложение;

3.4. Проект на договор;

3.5. Доказателства за квалификация на служителите на изпълнителя (сертификати, дипломи и др.);

3.6. Декларация за наличие на собствена компютърна техника и измервателна и друга техника, необходима за изпълнението на договора.

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 12:00 часа на 19 декември 2011г. на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

 

Лице за контакти – Людмила Иванова, тел. 9219716.

 

МАРИО БОБАТИНОВ

За Председател на Върховния касационен съд

Съгласно Заповед №1726/07.12.2011г.