ДО

............................................

............................................

 

ПОКАНА

    за представяне на оферта

 

            На основание Заповед 1646/01.12.2011г. на Председателя на ВКС и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви каним да представите Вашата оферта за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд”, съгласно следните условия:

            І. Технически условия и изисквания:

            За всяка позиция следва да се посочи цена на устройство, което има технически характеристики и параметри, равни или по-добри от посочените и отговаря на общите изискванията за качество по т.3.

 

  1. Необходими устройства

  1.1. Компютърни конфигурации (работни станции ) – 30 броя

  Процесор: мин 3.20 GHz, 4 MB total cache или аналoгичен

  Чипсет: Intel H57 Express или аналогичен

  Памет: 2x2 GB 1333 MHz DDR3

  Твърд диск: минимум 320 GB 7200 rpm SATA

  Видеокарта:интегрирана на дънната платка отделен

  Оптично устройство: SATA SuperMulti DVD writer

  LAN: интегриран с възможност 10/100/1000

  Вътрешни слотове: минимум 1 x low-profile PCIe x16, 1 x low-profile PCIe x1,
  1 x mini PCI, 1 x 22-in-1 картов четец

  Портове: min 8 x USB 2.0, VGA, DVI-D, RJ-45, SPDIF coaxial output, audio in, audio out,   microphone in

  Звукова карта: интегрирана на дънната платка

  Захранване: Не повече от 250W с цел енергийна ефективност

 

  1.2. Мобилен компютър – 4 броя

  Процесор: мин 2.20 GHz, 3 MB total cache или аналoгичен

  Памет: 4GB 1333 MHz DDR3 или повече

  Твърд диск: минимум 640 GB или по-голям

  Оптично устройство: SATA SuperMulti DVD writer

  LAN: интегриран с възможност 10/100/1000

  Безжичен LAN: 802.11 b/g/n

  Монитор: 17”

  Батерия: 8 клетки или повече

  Интерфейси: 4 USB 2.0, VGA, HDMI, stereo microphone in, stereo headphone/line-out, AC   power, RJ-11 (select models), RJ-45

 

  1.3. Видео монитор LED LCD  – 30 броя

  Размер на екрана: минимум 21.5" with LED backlight

  Резолюция:минимум 1920 x 1080

Цветове:мин 16 милиона

Яркост: минимум 250 cd/m2

Контраст: 5 000 000:1 DFC

Ъгъл на виждане:минимум 170/160 

Време за реакция: 5ms

Конектори: минимум 1 х D-Sub 15 pin (VGA)

 

1.4. Лазерни принтери А4  – 10 броя

Разделителна способност: минимум 600 x 600 dpi

Скорост на печат: 25 страници за минута

Месечно натоварване: до 8000 страници

Вградена памет: минимум 32 MB

Процесор: с минимална тактова честота 400 MHz

Входяща тава: входящ трей за мин. 250 листа , изходящ трей мин. 150 страници

Интерфейс: минимум 1 х USB 2.0 port, 1 х 10/100 Ethernet networking

Тип печат: Лазерен печат

Двустранен печат: да разполага с вградено устройство за двустранен печат

 

1.5. Многофункционално устройство (първи вид) – 2 броя

Черно/бял и цветен печат.

Функционалност като Копирна машина, факсов апарат, компютър като принтер и скенер с листоподаващо устройство мин 20 листа.

Разделителна способност:минимум 600 x 600 dpi

Скорост на печат:A4 черно : до 12 страници в минута. Цветно: до 8 страници в минута

Месечно натоварване: до 30 000 страници

Вградена памет: минимум 160 MB

Размер на хартията:A4

Входяща тава: мин. 150 листа, 10 плика

Тип печат: Лазерен печат

Факс: 33.6 kbps (3 sec per page)

Копир:Черно: до 12 cpm. Цветно: до 8 cpm;

Скенер: Flatbed; ADF;

Листоподаващо устройство /ADF/: за минимум 30 листа

Други функции: Тъч скрийн цветен дисплей за управление

 

1.6. Многофункционално устройство (втори вид) – 1 брой

Черно/бял и цветен печат.

Самостоятелно работа като Копирна машина и факсов апарат.  Работа с компютър като принтер и скенер с листоподаващо устройство мин 20 листа.

Разделителна способност:минимум 600 x 600 dpi

Скорост на печат:A4 черно : до 20 страници в минута. Цветно: до 20 страници в минута

Месечно натоварване: до 40 000 страници

Вградена памет: минимум 160 MB

Размер на хартията: A4

Входяща тава: входящ трей 1 за мин. 50 листа , входящ трей 2 за мин. 250 листа

Интерфейс: минимум 1 х USB 2.0 port, 1 х 10/100 Ethernet networking

Операционна система: Да поддържа Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64

Тип печат: Лазерен печат

Факс: 33.6 kbps (3 sec per page)

Копир: Черно: до 20 cpm. Цветно: до 20 cpm;

Скенер: Flatbed; ADF;

Листоподаващо устройство /ADF/: за минимум 50 листа

 

 

Предложенията следва да съдържат техническа и ценова информация за устройствата, които ще бъдат доставяни, както и начина на изпълнение. В цената на доставката задължително трябва да е включено инсталиране и въвеждане в експлоатация на тези устройства.

2. Начално инсталиране и условия по доставка и поддръжка

2.1. Разопаковане и монтаж на устройствата

Транспортиране, разопаковане, свързване и привеждане в работоспособно състояние на устройствата в отделните кабинети и др. помещения по предоставен график.

2.2. Инсталиране на системен софтуер

Инсталиране на MS Windows SP3 или MS Windows 7 на английски или български език (по опис) заедно с пълна конфигурация на всички драйвери за компютърната система и кирилизация на системно ниво.

2.3. Възможност за гаранционна поддръжка на място - време на реакция до 24 часа.

 

3.  Изисквания за качество на продуктите, поддръжка и др.

3.1.    От доставчика се изисква транспортиране на доставяните продукти до сградата и помещенията на ВКС;

3.2.    Гаранционният период за компютърните системи следва да бъде поне 30 месеца от датата на предаване на устройствата на ВКС;

3.3.    Всички настолни и преносими компютърни системи и принтери да са комплектовани с документация и пълен комплект драйвери за Microsoft Windows XP на устройства на оптичен носител (а не с препратки към Интернет);

3.4.    Компютърните системи следва да бъдат от съвременен тип и серии (продуктови гами) които не са спрени от предлагане на европейския пазар от техния производител.  При констатиране на нарушения по тази точка съответният участник ще бъде декласиран, или ако това се констатира след доставката, ВКС има право да откаже приемането и използването на съответните устройства или доставката като цяло, заедно с всички произлизащи от това последствия;

3.5.    LCD мониторите трябва да са произведени не по-рано от 01 декември 2010 година. При констатиране на нарушения по тази точка съответният участник ще бъде декласиран, а ако това се констатира след доставката, ВКС има право да откаже приемането и използването на съответните устройства или доставката като цяло, заедно с всички произлизащи от това последствия. В този случай разходите са за изпълнителя.

 

ІІ. Условия за изпълнението

1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя удостоверителните документи по чл.47, ал.1 от ЗОП, както и документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Гаранцията може да бъде във вид на парична сума, внесена по сметката на Възложителя в „СИБанк” АД, IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора.

2. Срок за изпълнение на поръчката – 3 (три) работни дни след подписването на договор.

3. Ориентировъчна стойност на договора – не повече от 45 000,00 лева без ДДС.

 

ІІІ. Изисквания към представяне на офертата

            Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки.

 

 Офертата следва да съдържа:

1. Информация или данни за участника, който прави предложението;

2.  Писмено предложение за изпълнение на поръчката – техническа оферта, с посочена валидност на предложението;

3.  Информация за сключените договори през последните 3 (три) години – участникът следва да има сключени договори с обща стойност минимум 50 000,00 (петдесет хиляди) лева;

4.  Ценово предложение.

ІV. Показатели за избор:

Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на оценката им по критерия „най-ниска предложена цена”.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.

 

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 12,00 часа на 07.12.2011г. на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

Лице за контакти – Людмила Иванова, тел. 9219387.

 

 

 

 

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд