СЪОБЩЕНИЕ

           Комисията  за провеждане на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на строителноремонтни дейности за нуждите на Върховния касационен съд", назначена със Заповед Nr.926/12.07.2011 г. на председателя на ВКС, обявява на участниците, подали оферта за участие в конкурса, че следващото публично заседание на комисията по разглеждане на допълнително изискани от участниците документи за подбор ще се проведе в 11:00 часа на 19.07.2011 г. - вторник, в заседателна зала Nr.35 на Върховния касационен съд, на трети етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София.