Във връзка с провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на износени компоненти и надстройка на локална мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София” и съгласно разпоредбите на чл.69а ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще се състои в 10:00 часа на 29 ноември 2010 г. (понеделник) в Заседателната зала на Върховния касационен съд на трети етаж в сградата на Съдебната палата.