Изх.№ .................................... 

ДО
............................................
............................................

                                                                      

                       

ПОКАНА
за представяне на оферта 

 

        

На основание Заповед №1761/23.11.2010г. на Председателя на ВКС и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви каним да представите Вашата оферта за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд”, съгласно следните условия:

І. Технически условия и изисквания:

За всяка позиция следва да се посочи цена на устройство, което има технически характеристики и параметри, равни или по-добри от посочените и отговаря на общите изискванията за качество по т.3.

1. Необходими устройства

1.1. Компютърни конфигурации (работни станции) – 30 броя

Процесор– Intel® Core™ I5/I7

серия I5/I7 (4Mb L3 cache, 1333Mhz FSB) или по-добър

RAM – 4Gb DDR3 1066Mhz или 1333Mhz

Видеоконтролер, 512Мb min, Windows XP, Windows 7 Compatible

HDD – не по-малко от 1500Gb/7200rpm/ 32 Mb Cache, DVD-RW

LAN 10/100/1000Mb, 4xUSB

Оптична мишка

Клавиатура с трайно гравирана кирилица

1.2. Видео монитор, LED технология – 25 броя

Екран: 22”, формат 16:9, LED технология

Резолюция: 1680 x 1050

Цветове: 16.7 million или повече

Размер на пикселите:0.282 mm X 0.282 mm или по-добър

Яркост:250 cd/m2 или по-добра

Контраст:2000000:1 или по-добър

Ъгъл на виждане:170 / 160

Време на реакция:2ms или по-малко

Конектори:15Pin D-Sub, DVI-D, HDMI

Функции: Светлинен сензор (авто-яркост)

Консумирана мощност: под 30W работен режим

1.3. Мобилен компютър – 1 брой

Процесор – Intel® Dual Core™ 3Ghz Clock Speed или по-добър, 3Mb L3 cahce,

4Gb DDR2 RAM,

14” Wide LCD Monitor 1440x900,

500Gb HDD, DVD-RW, 10/100/1000LAN;

WiFi Draft-N; Bluetooth, 2xUSB2.0 min, Serial Port (RS232C)

1.4. Лазерни принтери А4 (1-ви тип) – 3 броя

Разделителна способност: 1200 х 1200 dpi оптична

Скорост на печат: 18 ppm или по добра

Месечно натоварване: 5000 страници или повече

Вградена памет: 8 MB

Процесор: 266 MHz или по-добър

Размер на хартията: A4

Входяща тава: 100 листа или повече

Интерфейс: USB 2.0 port

1.5. Лазерни принтери (2-ри тип) – 20 броя

Разделителна способност: 1200 х 1200 dpi оптична

Скорост на печат: 33 ppm или по добра, 8 сек.първа страница

Месечно натоварване: 50 000 страници

Вградена памет: 64 MB или по-добър

Процесор: 600 MHz двуядрен или по-добър

Размер на хартията: A4

Входяща тава: 250 листа или повече

Интерфейс: USB 2.0 port

Поддържани езици: PCL5, PCL6

1.6. Лазерни принтери (3-ти тип) – 3 броя

Разделителна способност: 1200 х 1200 dpi оптична

Скорост на печат: 33 ppm или по добра, 8 сек.първа страница

Месечно натоварване: 50 000 страници

Вградена памет: 64 MB или по-добър

Процесор: 600 MHz двуядрен или по-добър

Размер на хартията: A4

Входяща тава: 250 листа или повече

Интерфейс: USB 2.0 port

Поддържани езици: PCL5, PCL6, PostScript 3

Двустранен печат: Автоматичен

1.7. Цветно многофункционално устройство – 1 брой

Функции: Принтер, Копир, Факс, Скенер, мрежов интерфейс.

Разделителна способност: 600 х 600 dpi оптична черно/бяло, 3600dpi цветно ефект.

Скорост на печат: 20 ppm или по-добра цветна и черно/бяла

Месечно натоварване: 40 000 страници или повече

Вградена памет: 160 MB

Размер на хартията: A4

Входяща тава: 250 листа входна тава

Интерфейс: USB 2.0 port, 10/100Мb Ethernet

Тип печат: Лазерен

Факс: 33.6 kbps

Копир: Черно: 20 cpm, Цветно: 20 cpm

Скенер: Копиране от стъкло; листоподаващо устройство

Касети: Черно/бяла+три отделни цвята

1.8. Многофункционално устройство – 1 брой

Функции: Принтер, Копир, Факс, Скенер, мрежов интерфейс.

Разделителна способност: 600 х 600 dpi оптична черно/бяло, 3600dpi цветно ефект.

Скорост на печат: 20 ppm или по-добра цветна и черно/бяла

Месечно натоварване: 40 000 страници или повече

Вградена памет: 160 MB

Размер на хартията: A4

Входяща тава: 250 листа входна тава

Интерфейс: USB 2.0 port, 10/100Мb Ethernet

Тип печат: Лазерен

Факс: 33.6 kbps

Копир: Черно: 20 cpm, Цветно: 20 cpm

Скенер: Копиране от стъкло; листоподаващо устройство

Касети: Черно/бяла+три отделни цвята

1.9. Сканиращо устройство – 6 броя

Скорост на сканиране: <12 secs А4

Резолюция: 2400 х 4800 dpi оптична

Интерфейс: USB 2.0

Макс. големина на документа: 21.6 x 29.7 cm

Поддържани файлови формати: Windows: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF Compressed, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF,             PDF searchable, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text

Предложенията следва да съдържат техническа и ценова информация за устройствата, които ще бъдат доставяни и начина на изпълнение. В цената на доставката задължително трябва да е включена и цена за инсталиране и въвеждане в експлоатация на тези устройства.

2. Начално инсталиране и условия по доставка и поддръжка

2.1. Разопаковане и монтаж на устройствата

Транспортиране, разопаковане, свързване и привеждане в работоспособно състояние на устройствата в отделните кабинети и др. помещения по предоставен график.

2.2. Инсталиране на системен софтуер

Инсталиране на MS Windows SP3 или MS Windows 7 на английски или български език (по опис) заедно с пълна конфигурация на всички драйвери за компютърната система и кирилизация на системно ниво.

2.3. Възможност за гаранционна поддръжка на място - време на реакция до 24 часа

3. Изисквания за качество на продуктите, поддръжка и др.

3.1. От доставчика се изисква транспортиране на доставяните продукти до сградата и помещенията на ВКС;

3.2. Гаранционният период за компютърните системи следва да бъде поне 30 месеца от датата на предаване на устройствата на ВКС;

3.3. Всички настолни и преносими компютърни системи и принтери да са комплектовани с документация и пълен комплект драйвери за Microsoft Windows XP на устройства на оптичен носител (а не с препратки към Интернет);

3.4. Компютърните системи следва да бъдат от съвременен тип и серии (продуктови гами) които не са спрени от предлагане на европейския пазар от техния производител. При констатиране на нарушения по тази точка съответният участник ще бъде декласиран, или ако това се констатира след доставката, ВКС има право да откаже приемането и използването на съответните устройства или доставката като цяло, заедно с всички произлизащи от това последствия;

3.5. LCD мониторите трябва да са произведени не по-рано от 01 декември 2009 година. При констатиране на нарушения по тази точка съответният участник ще бъде декласиран, а ако това се констатира след доставката, ВКС има право да откаже приемането и използването на съответните устройства или доставката като цяло, заедно с всички произлизащи от това последствия. В този случай разходите са за изпълнителя

ІІ. Условия за изпълнението

1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител представя удостоверителните документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, както и документ за гаранция за изпълнение в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Гаранцията може да бъде във вид на парична сума, внесена по сметката на Възложителя в „СИБанк” АД, IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF или банкова гаранция, учредена за срока на изпълнение на договора.

2. Срок за изпълнение на поръчката до 15.12.2010 год.

3. Ориентировъчна стойност на договора – не повече от 50 000,00 лева без ДДС.

ІІІ. Изисквания към представяне на офертата

Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки.

Офертата следва да съдържа:

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката - техническа оферта;

3. Минимум 3 бр. референции за последните 3 години;

4. Ценово предложение;

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки;

8. Декларация по чл.56 ал.1 т.7 от Закона за обществените поръчки;

ІV. Показатели за избор:

Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на оценката им по критерия „най-ниска предложена цена”.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия на Възложителя.

 

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 16,00 часа на 01.12.2010 година, на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

Лице за контакти – Людмила Иванова, тел. 9219716.

 

 

ГРОЗДАН ИЛИЕВ

За Председател на Върховния касационен съд

Съгласно Заповед №1733/19.11.2010 год.