ЗАПОВЕД

№1668/10.11.2010г.

за възлагане на малка обществена поръчка без провеждане на процедура
 

 На основание чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и поради необходимостта да се осигури ежедневното почистване на сградата на Съдебната палата в гр. София в периода до окончателното приключване на съдебен спор и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс, в изпълнение на изискванията на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП

НАРЕЖДАМ:

Удължавам срока за събиране на оферти за възлагане на малка обществена поръчка, без провеждане на процедура с предмет „Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София”.

Краен срок за събиране на оферти – 12,00 часа на 15 ноември 2010 година.

Съобщение за удължаване на срока за събиране на оферти да се публикува в сайта на ВКС. Покана с новия срок да се изпрати на „Асенко” ЕООД гр. Пловдив, „Джиза БГ” ООД и „Чисто” АД.

 

Комисията следва да приключи работа в срок до 19.11.2010 год.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд