Изх.№ .................................... 

ДО
............................................

                                                                      

                       

ПОКАНА
за представяне на оферта 

 

         На основание Заповед №1372/01.09.2010г. и чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки ви каним да представите Вашата оферта за предпечатна подготовка и печат на юбилейната книга на Върховния касационен съд както следва:

1.  Спецификация:

·         Тираж на книгата – 1 500 бр.

·         Формат – А4

·         Обем – до 250 стр.

·         Цветност – 4 + 4 цвята

·         Хартия (вътрешни страници) – двустранен хром мат, 115-120 гр./м2

·         Форзац (преден и заден) – 130-150 гр./м2, двустранен хром гланц

·         Корица – твърда, облечена с еко кожа в тъмно сив цвят

·         Надпис на корицата – сито печат, цвят на буквите – сребристо сиво

·         Подвързване – пришиване и лепене, капитал банд

·         Разделител – трикольор

·         От външната страна на всяка страница ще бъде отпечатана лента с витраж (цветен или черно-бял)

·         Черно-бяло лого на ВКС в горния външен ъгъл на всяка страница

2. Условия за участие:

2.1.  Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки;

2.2. Печатницата следва да разполага с фотограф за заснемането на изображения в Съдебната палата в гр. София, както и със скенер за сканирането на стари документи и факсимилета за отпечатване. Броят на сканираните документи и фотографски изображения за отпечатване ще бъде не повече от 100 бр.;

2.3. Коректура на текста.

3. Срок за изпълнение – не по-късно от 20 октомври 2010 година.

4.  Предпечатна подготовка – съвместно с Възложителя и съставителите.

5.  Изисквания към  представяне на офертата:

5.1. Офертата следва да бъде на български език и да съдържа данни за лицето, което прави предложението (чл.54 ал.4 т.4 от НВМОП);

5.2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката;

5.3. Ценово предложение;

5.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

5.5.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

5.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

5.7. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (чл.56 ал.2 т.1 от НВМОП);

5.8. Проект на договор;

5.9. Проект/Варианти на корица и вътрешни страници на книгата, по възможност с отпечатване на цветен и черно-бял витраж, за избор от Възложителя (текстът и снимка на витража ще бъде изпратен по електронен път или на магнитен носител).

6. Показатели за избор:

Класирането на подадените оферти се извършва въз основа на оценката им по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

6.1. Техническа оценка, с коефициент на тежест в общата оценка - 40% (0,4).

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите критерии за оценка и се отразява в таблица за оценяване.

За покриването на всеки от критериите се дава оценка от 0 до 100 точки.

Техническата оценка се формира от следните показатели:

·     срок за отпечатване на книгата в календарни дни (О)                         кт= 0,50

·     съответствие на представените проекти с изискванията
       на Възложителя (С)                                                                            кт= 0,50

Оценката на техническото предложение се изчислява по формулата:

Тn = 0,50хО + 0,50xС

ТО = Тn х 0,40

6.2. Финансова оценка, с коефициент на тежест в общата оценка - 60% (0,6).

Финансовата оценка се изчислява по формулата:

Ц = 10 х Цminn, където:

·   „10” е максималният брой точки по показателя;

·   „Цmin” е най-ниската предложена цена;

·   „Цn” е цената на n-я участник.

Точките на n-я участник се получават по следната формула:

ФО = Ц х 0,60

6.3. Обща оценка

Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 40/60. Изчислява се по формулата:

ОО= ТО + ФО

На първо място се класира участникът с най-висока оценка.

Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 09,00 часа на 13 септември 2010 година, на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

Лице за контакти – Надежда Атанасова, тел. 9880559, 9219710.

 

 

 

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд