ДОКУМЕНТАЦИЯ 

за участие в процедура за възлагане на
малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет

„Ежедневно почистване на коридори, фоайета и стълбища в сградата
на Съдебната палата в гр. София”

 

Съдържание:

bullet

1. Копие на Решение №936 от 11 юни 2010 година за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс

bullet

2. Обявление за малка обществена поръчка чрез открит конкурс

bullet

3. Пълно описание и техническа спецификация на процедурата

bullet

4. Указания за провеждането на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс

bullet

5. Методика за оценяване на участниците        

bullet

6. Информация за участника

bullet

7. Образец на оферта за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс

bullet

8. Образец на Ценово предложение за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс

bullet

9. Проект на договор

bullet

10. Декларация по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки

bullet

11. Декларация по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки

bullet

12. Декларация по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки

bullet

13. Декларация по чл.56 ал.1 т.7 от Закона за обществените поръчки

bullet

14. Образец на Декларация за приемане клаузите на проекта на договор

bullet

15. Образец на Констативен протокол за ежедневно приемане на извършената работа

bullet

16. Образец на Обобщен месечен констативен протокол

bullet

17. Диск, съдържащ документацията по т.6÷16