На основание на заповед ЛС-04-177/16.02.2010 г. на министъра на правосъдието със заповед от 26.04.2010 г. на председателя на ВКС е прекратена процедурата за провеждане на таен търг за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващо кафене, с площ от 233 кв.м., находящо се на партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2, в едно с инвентара в него, открита със заповед №355/31.03.2010 г. на председателя на ВКС.