ПРЕПИС!

 

 

ПОКАНА
за представяне на оферта 

 

            Уважаеми господин/госпожо Управител,

         На основание чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, моля, да представите Вашата оферта за осигуряване на самолетни билети за служебни пътувания на съдии и служители на Върховния касационен съд както следва:

1. Спецификация:

1.1. Самолетният билет следва да включва превоз на пътник в икономична класа (по изключение в бизнес класа) по маршрут „отиване и връщане”, превоз на багаж (включения по билет и за кратък и за презокеански полет лимит), летищни и др. такси, услугите по резервация и доставка на самолетния билет до адреса на Възложителя;

1.2. Всички разходи за услугите по т.1.1 следва да бъдат включени в единичната цена на самолетния билет;

1.3. Качеството на предоставените услуги по т.1.1 следва да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба;

1.4. Хотелски резервации, при необходимост, след предварително съгласуване на цената с Възложителя.

2. Условия за участие:

2.1. Оферта могат да подават всички участници, които отговарят на предварително обявените условия от Възложителя и за които не са налице обстоятелствата по чл.47 и чл.48 от Закона за обществените поръчки;

2.2. Участниците следва да притежават валидно удостоверение за регистрация като туристически агент, съгласно разпоредбите на Закона за туризма;

2.3. Участниците следва да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват предмета на настоящата процедура или еквивалентен;

2.4. Участниците следва да се членове на IATA или агенции, притежаващи акредитация в IATA и да притежават оторизация за работа в системата BSP, валидна а периода да настоящата поръчка;

2.5. Участниците следва да работят с резервационна система за продажба на самолетни билети (Амадеус или друга такава).

3. Изисквания към  представяне на офертата:

3.1. Офертата следва да бъде на български език и да съдържа данни за лицето, което прави предложението (чл.54 ал.4 т.4 от НВМОП);

3.2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката;   

3.3. Ценово предложение;

3.4. Заверено от участника копие на валидно удостоверение за регистрация като туристически агент;  

3.5. Заверено от участника копие на документ, удостоверяващ членство или акредитация в IATA и оторизация за работа в системата BSP, валиден за периода на поръчката в превод на български език;

3.6. Заверено от участника копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2000 с обхват предмета на настоящата услуга или еквивалентен сертификат, в превод на български език;

3.7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);       

3.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);        

3.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

3.10. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (чл.56 ал.2 т.1 от НВМОП);

3.11. Проект на договор.

4. Показатели за избор:

Класирането на подадените оферти се извършва въз основа на оценката им по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

4.1. Техническа оценка

Оценката на техническите предложения се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите критерии за оценка и се отразява в таблица за оценяване.

За покриването на всеки от критериите се дава оценка от 0 до 100 точки.

Техническата оценка се формира от следните показатели:

· срок за реагиране при екстремни ситуации (П)                                           кт= 0.30

·  сума от стойността на закупените билети, над която се
             предоставят бонусни безплатни билети (В)                                                  кт= 0.30

· освобождаване от дължащите се по тарифни условия суми за смяна
            на датата на пътуване, както и при възстановяване на стойността на

   изцяло или частично неизползвани самолетни билети (О)                            кт= 0.20

· срокове за потвърждаване на заявки за резервации, включително
            при  извънредни обстоятелства (извънработно време, почивни и

   празнични дни) (С)                                                                                          кт= 0.10

·  предлагани условия за хотелски резервации (V)                                          кт= 0.10

Оценката на техническото предложение се изчислява по формулата:

Тn = 0.30х П + 0.30xB + 0.20xO + 0.10x C + 0.10xV

Коефициентът на тежест  на техническата оценка в общата оценка на офертата е 40%.

4.2. Финансова оценка

Финансовата оценка се формира от следните показатели:

· предложена отстъпка от „тарифата” и  от „таксата за издаване”

     на самолетния билет (Р)                                                                                кт= 0.60

·  минимален брой пътуващи за прилагане на групови цени (R)                    кт= 0.40
 

Оценката на показателите се извършва по следния начин:

Р – оценка на отстъпката от „тарифата” и  „таксата за издаване” на самолетния билет

Р = (Рnmax)x100 точки,

където Рn  - процент отстъпка на n-тия кандидат,

Рmax – максимален процент отстъпка, дадена от кандидат

 

R – оценка на минималния брой пътуващи за прилагане на групови цени

R = (Rmin/Rn)x100 точки,

където Rminнай-малкият предложен брой пътници, над който се прилагат групови цени

Rn – минималният  брой пътници, над който се прилагат групови цени, предложен от n-тия кандидат

 

Ф – финансова оценка

Ф = 0.6хР + 0.4xR

Коефициент на тежест на финансовата оценка в общата оценка на офертата е 60%.

 

4.3. Обща оценка

Общата оценка се получава въз основа на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка, като се вземе предвид съотношението им – 40/60. Изчислява се по формулата:

Еi = 0.4xTi + 0.6xФi , където

Еi – общата оценка на i-тата оферта,

Ti – техническата оценка на i-тата оферта,

Фi – финансовата оценка на i-тата оферта.

 

На първо място се касира участникът с най-висока оценка. Ако има участници в процедурата, получили еднакви общи оценки, комисията класира по-напред участника, предложил по-висока отстъпка от тарифата и таксата за издаване на самолетния билет.

 

Предложението следва да бъде представено в писмен вид в срок до 16,00 часа на 12 април 2010 година на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

Проф. Лазар Груев /п/