ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
№ 124/12.02.2010 година
 

 

На основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, на основание Заповед №ЛС-04-145 от 08.02.2008г. и Заповед №ЛС-04-153 от 11.02.2008г. на Министъра на правосъдието и с цел подобряване обхвата и капацитета на телекомуникационната мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2

НАРЕЖДАМ:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ обект „Открити площи – общо 16 кв.м. в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, за инсталиране на далекосъобщителни съоръжения”.

ІІ. Търгът ще се проведе при следните условия:

1. Откритите площи, общо 16 кв.м. са обособени на различни места в сградата на Съдебната палата и следва да се ползват за монтиране на далекосъобщителни съоръжения и телекомуникационно оборудване.

2. Търгът ще се проведе на 23 март 2010 година от 11.00 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд на Третия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София.

2.1. Началната тръжна цена на едномесечна наемна цена е в размер на 736,00 (седемстотин тридесет и шест) лева без ДДС.

2.2. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, които ще се отчитат с контролно табло.

2.3. Имотът се отдава под наем за срок от 3 (три) години.

2.4. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора. Депозитът се връща по сметка на наемателя в 15 дневен срок след прекратяване на договора. От депозита се прихващат безусловно уговорените неустойки по договора или вреди, нанесени на наемодателя от виновното поведение на наемателя.

- месечната наемна цена се плаща по сметка на Министерство на правосъдието чрез набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF, до 25-то число на предходния месец;

- консумативните разходи за ел. енергия се заплащат от наемателя по бюджетната сметка на Върховния касационен съд в БНБ-ЦУ - IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD.

ІІІ. Цена на тръжните книжа – 200,00 (двеста) лева с включен ДДС.

ІV. Закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията:

1. Документацията се заплаща в касата на Върховния касационен съд, стая №84 на Втори етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, всеки работен ден до 16,00 часа на 22 март 2010 година.

2. Получаване на документацията – стая №16 на Първи сутерен в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, всеки работен ден до 16,00 часа на 22 март 2010 година, срещу представяне на приходен касов ордер.

V. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, до 22 март 2010 година включително. За контакти – тел. 02/9219606 – инж. Павлин Владков.

VІ. Депозит за участие в търга в размер на 100,00 (сто) лева се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

VІІ. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16,00 часа на 22 март 2010 година, в едно с другите документи, се подават в стая №16 на Първи сутерен в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 .

VІІІ. Условия за участие:

1. Участник в процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон и по съответното си национално законодателство и притежаващо индивидуална Лицензия от Държавната комисия по далекосъобщения за предоставяне на далекосъобщителни услуги.

2. Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения.

3. Всеки кандидат може да представи само едно ценово предложение за обекта.

4. Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

5. Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

6. При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

7. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

ІХ. Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Х. Регистрацията на участниците се извършва в часа на откриване на търга от председателя на комисията. Присъствието на представител на кандидата е задължително, при липса на представител, предложението не се разглежда. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват и при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

ХІ. Информация относно процедурата – тел. 02/9880559 и 02/9219710 – Надежда Атанасова.

ХІІ. Изискуеми документи – към заявлението за участие в търга кандидатът прилага следните документи:

1. документ за съдебна регистрация на кандидата (заверено копие);

2. удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие)*;

3. копие от лицензията за предоставяне на далекосъобщителни услуги;

4. удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност (оригинал или заверено копие)*;

5. удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация (оригинал или заверено копие)*;

6. декларация за свързани лица по смисъла на §1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (по образец);

7. декларация за приемане клаузите на договора (по образец);

8. декларация за оглед (по образец);

9. документ за внесен депозит за участие в търга;

10. документ за закупени тръжни книжа;

11. пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции);

12. списък на всички приложени документи, подписан от участника;

13. ценово предложение (задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие).

*Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Заверката на верността на копието се извършва с подпис и печат на кандидата.

ХІІІ. Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и/или при наличие на следните обстоятелства:

1. Кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност.

2. Кандидатът е в производство по ликвидация.

3. Член на управителен или контролен орган на кандидата, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба от на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликтна интереси.

ХІV. УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търга, които съдържат: препис от настоящата заповед, проект на договор за наем, заявление за участие, информация за кандидата, декларации - за оглед, за приемане клаузите на договора, за липса на конфликт на интереси, определение за първоначалната наемна цена, описание на имота.

ХV. .............................................................................................................

ХVІ. Комисията проверява редовността на подадените документи, след което разглежда, оценява и класира ценовите предложения на допуснатите кандидати. Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол, изготвен в два екземпляра – един за Върховния касационен съд и един за Министерство на правосъдието.

ХVІІ. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, срока за подаване на заявленията за участие да се обнародват поне в един централен и един местен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата в гр. София и на Интернет страницата.

ХVІІІ. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола по т.8 да се изготви и представи проект на Заповед по реда на чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане. Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, като копие от нея, в едно с документацията се изпрати на Министерство на правосъдието.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

Проф. Лазар Груев