ПРЕПИС!

ЗАПОВЕД
1822/02.12.2009 година
за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот – публична
държавна собственост

 

На основание чл.43, ал.1 и чл.41,ал.2 от Правилник за прилагане на закона за държавна собственост и на основание чл.16, ал.2 и чл.19,ал.1 от Закона за държавна собственост и Заповед № ЛС-04-145 от 08.02.2008 год. на Министъра на правосъдието, с цел използване на обект, част от публична държавна собственост, съгласно предназначението му, подобряване условията на труд на работещите в съдебната палата, чрез осигуряване на търговско обслужване, както и възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на имота и предвид обстоятелството, че при провеждане на три последователни търга не се явиха кандидати.

НАРЕЖДАМ:

І. ОТКРИВАМ процедура за провеждане търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение- кафене , с площ от 233 кв.м, находящо се на Партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, в едно с инвентара в него. В помещението е обособена зала за посетители, оборудвана с маси, столове и сепарета и обслужваща зона с хладилни витрини, рукванд, работни плотове, мивки.

ІІ. Търгът ще се проведе при следните условия, а именно:

1. Помещението следва да се ползва за кафене за продажба на кафе и безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, сандвичи и др.

2. Търгът ще се проведе на 18.01.2010 год. от 1100 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд на Третия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София.

2.1. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска , намалена с 30 %, съгласно чл.41, ал.2 от ППЗДС е в размер на 9723 / девет хиляди седемстотин двадесет и три/ лв. без ДДС.

2.2. В тази цена е включена и първоначалната месечна наемна цена на движимите вещи – оборудване и инвентар, намиращи се в обекта. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

2.3. Имотът се отдава под наем за срок от 3 /три/ години.

2.4. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД

- IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на Министерство на правосъдието чрез набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF до 25-то число на предходния месец; - консумативните разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и др., свързани с ползването на имота, се заплащат от наемателя по бюджетната сметка на Върховния касационен съд в БНБ-ЦУ - IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD. Разходите за електроенергия и вода се определят чрез контролни измервателни уреди, разхода за топлоенергия се определя на база.

2.5. Цена на тръжните книжа – 100 лева

2.6. Закупуване на тръжните книжа и Получаване на документацията –съвещателна стая № 14 на ІІ-ри етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 , всеки работен ден до 16,00 часа до 14.01.2010 год.

2.7. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, от 11.12.2009 год. включително. За контакти – тел. 02/9219 606 – инж. Павлин Владков.

2.8. Депозит за участие в търга в размер на 1 000 /хиляда/ лева се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

3. Срок за подаване на заявления за участие в търга –до 14.01.2010 год., в едно с другите документи, се подават в съвещателна стая № 14 на ІІ-ри етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 .

4. Условия за участие:

(1) Участник в процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост може да бъдат всяко физическо или юридическо лице, регистрирани като търговец по Търговския закон.

(2) Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения.

(3) Всеки кандидат може да представи само едно ценово предложение за обекта.

(4) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

(5) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

(6) При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(7) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

5.1.Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

5.2. Регистрацията на участниците се извършва в часа на откриване на търга от председателя на комисията. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват и при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

5.3. Информация относно процедурата – тел. 02/9219344 - Юлия Велева.

6. Изисквания към кандидатите:

Кандидатът следва да бъде:

6.1.търговец по смисъла на Търговския закон

6.2. Изискуеми документи – към заявлението за участие в търга по образец кандидатът прилага следните документи:

6.3. документ за съдебна регистрация на кандидата (заверено копие);

6.4. удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие)*;

6.5. презентация на кандидата, която да включва и организация на работата на кафенето и асортимент на предлаганите стоки

6.6. доказателства за икономическо и финансово състояние – заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, оформени съгласно Закона за счетоводството със съответната заверка;

6.7. свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидата по съдебна регистрация (оригинал или заверено копие)*;

6.8. удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност (оригинал или заверено копие)*;

6.9. удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация (оригинал или заверено копие)*;

6.10. документ за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (оригинал или заверено копие)*;

6.11. декларация за свързани лица по смисъла на §1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (по образец);

6.12. декларация за приемане клаузите на договора (по образец);

6.13. декларация за оглед (по образец);

6.14.документ за внесен депозит за участие в търга;

6.15.документ, издаден от Възложителя, за закупени тръжни книжа;

6.16.пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции);

6.17.списък на всички приложени документи, подписан от участника.

6.18.ценово предложение (задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие);

6.19.Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и/или при наличие на следните обстоятелства:

а/ Кандидатът/ прилага се за лицата, които представляват юридическото лице/ е осъден с влязла в сила присъда

б/ Кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност

в/ е в производство по ликвидация

г/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

д/ За предходната година е показал отрицателен икономически резултат

е/ Член на управителен или контролен орган на кандидата, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник , е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба от на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликтна интереси.

IІІ. УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на Партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, които съдържат заявление за участие по образец в търга, извлечение от настоящата заповед, без имената на членовете на комисията, образец на протокол за оглед, образци на декларациите по т.6.11, 6.12 и 6.13 от заповедта, образец на предложението за месечна наемна цена, проект на договор за наем, описание на обекта, определение за плащане на консумативите за отопление, вентилация и климатизация, като част от общата отоплителна система на сградата.

7. Комисията проверява редовността на подадените документи, след което разглежда, оценява и класира ценовите предложения на допуснатите кандидати Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол, изготвен в два екземпляра – един за Върховния касационен съд и един за Министерство на правосъдието.

8. Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, срока за подаване на заявленията за участие да се обнародват поне в един централен и един местен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата в гр. София и на Интернет страницата. Комисията проверява редовността на подадените документи, след което разглежда, оценява и класира ценовите предложения на допуснатите кандидати

9. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола по т.8 да се изготви и представи проект на Заповед по реда на чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение , като копие от нея , в едно с документацията се изпрати на министерство на правосъдието

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

Проф. Лазар Груев

 

 

*документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Заверката на верността на копието се извършва с подпис и печат на кандидата.