Гр.София, бул."Витоша" № 2

 

Изх.№....................................                                                                                             

ДО

...................

Управител на фирма .................

гр. ..........., ул. ..................

                                                          

                   

ПОКАНА

за представяне на оферта

 

 

          Уважаеми господин ...........,

          На основание чл.2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с необходимостта от закупуването на компютърна техника, моля, да представите Вашата оферта за доставка, както следва:

1.1. Компютърни конфигурации (работни станции ) – 15 броя

Процесор – Intel® Core™2 Duо
серия E8xxx (6Mb L2 cache, 1333Mhz FSB) или по-добър

RAM – 2Gb DDR2/3 1066Mhz или 1333Mhz

Видеоконтролер – отделен, сменяем (на слот), 1Gb VRAM

HDD –  не по-малко от 1024Gb/7200rpm

LAN 10/100/1000Mb, DVD-RW, оптична мишка, клавиатура с трайно гравирана кирилица

Видео монитор LCD или LED LCD

- 19” матрица 1280:1024 (ако е формат 4:3)

- 22” матрица 1600:1050 (ако е формат 16:9)

1.2. Лазерни принтери А4 – 10 броя

Формат – А4, скорост на печат не по-малко от 15 стр./мин

Предложенията следва да съдържат техническа и ценова информация за устройствата, които ще бъдат доставяни. В крайната цена следва да се включат и разходите за разопаковане и инсталиране на място, инсталиране на системен  и приложен софтуер по указания на отдел ИСКСС на ВКС.

2. Изисквания към изпълнението

Начално инсталиране и условия по доставка и поддръжка

2.1. Разопаковане и монтаж на устройствата

Транспортиране, разопаковане, свързване и привеждане в работоспособно състояние на устройствата в отделните кабинети и др. помещения по предоставен график.

2.2. Инсталиране на системен софтуер

Инсталиране на MS Windows SP3 на английски и български език (по опис), заедно с пълна конфигурация на всички драйвери за компютърната системи и кирилизация на системно ниво.

2.3. Възможност за гаранционна поддръжка на място.

3. Изисквания за качество на продуктите, поддръжка и др.

3.1. От доставчика се изисква транспортиране на доставяните продукти до сградата и помещенията на ВКС;

3.2. Гаранционният период  следва да бъде не по-малък от 30 месеца от датата на предаване на устройствата на ВКС. Транспортът на евентуално дефектирала техника в рамките на гаранционния период се осъществява от Доставчика и е за негова сметка;

3.3. Всички настолни и преносими компютърни системи и принтери да са комплектовани с документация и пълен комплект драйвери за Microsoft Windows XP на устройства на оптичен носител (а не с препратки към Интернет);

3.4. Да бъде предоставена информация за цени на консумативните материали (за принтерите). При поискване, те да бъдат осигурявани срещу допълнително заплащане в рамките на период от 5 години.

3.5. LCD мониторите трябва да са произведени не по-рано от 01 юли 2008 година, а компютърните системи не по-рано от 01 септември 2007 година. При констатиране на нарушения по тази точка съответният участник ще бъде декласиран, а ако това се констатира след доставката, ВКС има право да откаже приемането и използването на съответните устройства или доставката като цяло заедно с всички произлизащи от това последствия.

4.  Срок за изпълнение на поръчката до 15.12.2009 г. 

5.  Показатели за избор и методика за оценка:

Класирането на офертите се извършва въз основа на оценката им по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят на минималните задължителни изисквания и условия в настоящата заповед.

Оценката на офертите на отделните кандидати се определя по следните основни показатели:

Финансова оценка (ФО) - коефициент на тежест 0,6; изчислява се по формулата:

                                                      10 х най-ниската цена

финансова оценка на Фирма Х = --------------------------------

                                                           цена на Фирма Х

 

Техническа оценка (ТО) - коефициент на тежест 0,4; Изчислява се по формулата:

ТО = К1 + К2, където

К1 е критерии за съответствие на техническите изисквания, на които ще се даде оценка, както следва:

 

Степен на съответствие

Оценка

- Предложението надхвърля изискванията

- Предложението напълно отговаря на изискванията

10 точки

8 точки

 

К2 е критерии за време за реакция при повреда в гаранционния срок, на който ще се даде оценка , както следва:

 

 

Време за реакция при повреда в гар. срок

Оценка

- До 8 часа

- До 24 часа

- Над 24 часа

10 точки

5 точки

1 точка

 

 

 

Общата оценка (ОО) се пресмята по формулата:

 

обща оценка за Фирма Х = 0,6 х ФО + 0,4 х ТО

 

6. Ориентировъчна стойност на договора – не повече от 50 000,00 лева без ДДС.

7. Изисквания към  представяне на офертата:

7.1. Офертата следва да бъде на български език и да съдържа данни за лицето, което прави предложението (чл.54 ал.4 т.4 от НВМОП);

7.2. Писмено предложение за изпълнение на поръчката;

7.3. Ценово предложение – в отделен запечатан плик;

7.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

7.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

7.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки (чл.56 ал.2 т.2 от НВМОП);

7.7. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (чл.56 ал.2 т.1 от НВМОП);

7.8.  Проект на договор.

          Предложението следва да бъде представено в писмен вид в срок до 20.11.2009 г. на адреса на Възложителя – гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, І-ви сутерен, стая №16.

 

  

ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд