Гр.София, бул."Витоша" № 2

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


ЗАПОВЕД

№ 1458/03.08.2009 г. 
гр.София

         На основание чл.16,ал.2 и чл.19,ал.1 от Закона за държавна собственост, чл.13,ал.2 от Правилника за прилагане на закона за държавна собственост и Заповед № ЛС-04-145 от 08.02.2008 год. на Министъра на правосъдието, с цел осигуряване на топли напитки за работещите в Съдебната палата и гражданите и реализиране на приход от отдаване под наем на части от имоти

НАРЕЖДАМ:

1.      ОТКРИВАМ процедура по провеждане на търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на площи- 12 кв.м. за монтиране на 12 бр. кафе-автомати в сградата на Съдебната палата  за ползване от граждани и служители, на определени за целта места.

2.     Кафе-автоматите следва да се монтират в общодостъпните фоайета и в коридорите на магистратите .

3.     Изисквания за  кафе-автоматите :

3.1. Кафе-автоматът следва да предлага минимум 16 вида напитки,минимум четири  вида кафета,включително нескафе,без кофеиново.Всички машини следва да бъдат от един и същи модел.

3.2. Да бъдат снабдени със СМС оповестяване при повреда

3.3. Машините да са нови или с брояч с отчетени продукти не повече от 15 000 .

3.4. Апаратите следва да бъдат енергоспестяващи и обезопасени

3.5. Машините трябва да бъдат с  монтирани водомери и електромери и да се свързват с  течаща питейна вода, съгласно определените места в съдебната палата.

     3.6. Качеството на предлаганите продукти следва да е високо и на цени в рамките на средните пазарни цени за съответния асортимент.Наемодателят има право по време на договора да изисква мостри.

3.7. Кафе-автоматите следва да предоставят услугата в рамките на работното време на Съдебната палата- от 8,00 часа до 17,00 часа      

4. Търгът ще се проведе на 08.09.2009 год. от 11,00 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд на Третия етаж, в сградата на Съдебната палата, гр.София, ул.”Витоша” № 2

5. Търгът ще се проведе при следните параметри:

5.1. Начална тръжна едномесечна наемна цена за 12 бр. машини в размер  586 лв./петстотин осемдесет и шест/лв., без ДДС, В наемната цена не са включени разходите за консумативи- за електроенергия, вода.

5.2. Площите се отдават под наем за срок от 2 години

5.3. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоения месечен наем, предложен от него.Депозитът се внася по набирателната  сметка на Върховния касационен съд в “СИБанк “ – IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на този договор.

 - наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на Министерство на правосъдието чрез набирателната сметка на Върховния касационен съд в “СИБанк “ – IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF до 25-то число на предходния месец.

- консумативните разходи за ел. енергия и вода  и др., свързани с експлоатацията на кафе-апаратите се заплащат от наемателя по бюджетна сметка на Върховния касационен съд в БНБ – ЦУ: IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD . Разходите се определят чрез контролни измервателни уреди.

5.4. Цена на тръжните книжа- .50.лв.

5.5. Закупуване на тръжните книжа и получаване на документацията- съвещателна стая № 14 на II-ри етаж в сградата на Съдебната палата в гр.София , бул.Витоша, № 2 , всеки работен ден до 16,00 часа до 07.09.2009 год.

5.6. Оглед на определените площи се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка от 10.08.2009 год. до 07.09.2009 год. от 11,00 часа до 14,00 часа. .За контакти- тел. 02/9219-606- инж.Павлин Владков.

5.8. Депозитът за участие в търга е в размер на 500 лв. И се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд “СИБанк “ – IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

6. Срок за подаване на заявления за участие в търга – до 17,00 часа на 07.09.2009 год.Заявленията за участие в търга,  едно с другите документи се подават в съвещателна  зала № 14 на втори етаж в сградата на Съдебната палата , гр.София, бул.”Витоша” № 2

7.Условия за участие 

7.1. Участник в търга за отдаване под наем на недвижим имот- площи от публична държавна собственост може да бъде всяко физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по смисъла на Търговския закон или чуждестранно лице, регистрирано по националното  законодателство на държавата, в която е установен кандидата, което отговаря на условията на търга,посочени в настоящата заповед.

7.2. Участникът подава заявление за участие в търга / по образец/, в едно с изискуемите се в тръжната документация документи и писмено ценово предложение.

Предлаганата цена се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис “Предлагана цена”., поставен в плик със заявлението за участие.

8.Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавна собственост.

9.Регистрацията на участниците се извършва в часа на откриване на търга от председателя на комисията.Участниците в търга или техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно могат да присъстват  и при отварянето и разглеждането на ценовите предложения от комисията.

Информация относно процедурата: тел. 02/9219651 Евелина Цанкова

10. Изисквания към кандидатите:

10.1.Да са регистрирани като търговци

10.2.Да притежават собствена марка за продуктите, гарантираща цена и качество 10.3. Кафе-апаратите следва да бъдат собственост на кандидата, което се доказва с документ/фактура, договор/ ,приложен към заявлението

10.4.Да представят следните документи към заявлението:

-  заявление за участие в търга –по образец

- заверено от кандидата  копие  от документ за регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър

- заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, оформени съгласно закона за счетоводството

- свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидат по регистрация /оригинал или заверено от кандидата копие/

- удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност/оригинал или заверено от кандидата копие/

- удостоверение, че няма парични задължения към държавата или общината,където е регистриран по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

- документ, удостоверяващ собствеността на машините

- декларация за свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси/ по образец/

-декларация за приемане клаузите на договора / по образец/

- декларация за оглед /  по образец/

- документ за внесен депозит за участие в търга

- документ, издаден от Наемодателя за закупена тръжна документация

- нотариално заверено пълномощно на лицето , подписало офертата , в случай, че няма представителна власт по документ за регистрация /

- технически характеристики на машините

- документ- извлечение от брояча на машината

- документ за собствена марка и информация за предлаганите продукти.

- списък на всички приложени документи към заявлението.

10.5. Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и/или при наличието на следните обстоятелства:

-  кандидатът, съответно лицето, което го представлява е осъдено с влязла в сила присъда

-кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност

-кандидатът е в ликвидация

- има парични задължения към държавата или общината, където е регистриран по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

- за предходната година е показал отрицателен финансов  резултат.

- член на управителен или контролен орган на кандидата, както и временно изпълняващ  такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

11. УТВЪРЖДАВАМ  тръжните книжа за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи в сградата на съдебната палата , гр.София за монтиране на кафе-автомати, които съдържат заявление за участие по образец , извлечение от настоящата заповед, образец на протокола за оглед, образци на декларации, образец на предлагана месечна наемна цена,проект на договор, указания за провеждане на търга.

 Условията на търга да се публикуват поне в един централен и един местен ежедневник, най-малко 30 /тридесет/ дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.Извлечение от настоящата заповед, съдържащо условията на търга  да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата и на Интернет страницата на съда.

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:

Марио Бобатинов – Заместник на Председателя на ВКС