Платими документи за участие в процедура за възлагане на малка
обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет
:
„Ежедневно почистване на коридори,
фоайета и стълбища
 в сградата на Съдебната палата в гр. София

 

bullet

Ценово предложение за изпълнение на поръчката – задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата (чл.13 ал.1 т.7 от НВМОП);

bullet

Декларация (по образец) за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.1 от Закона за обществените поръчки (чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП);

bullet

Декларация (по образец) за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.2 от Закона за обществените поръчки (чл.13 ал.1 т.4 от НВМОП);

bullet

Декларация (по образец) за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5 от Закона за обществените поръчки (чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП);

bullet

Декларация (по образец) по чл.56 ал.1 т.7 от Закона за обществените поръчки (чл.13 ал.1 т.5 от НВМОП);

bullet

Декларация (по образец) за приемане клаузите на договора;

bullet

Договор-Проект (по образец);

bullet

Информация за участника;

bullet

Констативен протокол;

bullet

Обобщен месечен констативен протокол;

bullet

Методика за оценяване на участниците;

bullet

Оферта (по образец);

bullet

Пълно описание и техническа спецификация;

bullet

Указания за провеждане на процедурата

 

Условия и начин на плащане:
Съдебна палата гр.София, бул."Витоша" No 2, I-ви сутерен, стая No 16

Цена:
20 (двадесет) лева