ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ


ЗАПОВЕД
№ 1017/22.05.2009 г.
за откриване на процедура за отдаване под наем на недвижим имот – публична
държавна собственост

 

На основание чл. 16, ал.2 и чл.19 ал.1 от Закона за държавната собственост, чл.13 ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЛС- 04-145 от 08.02.2008 год. на Министъра на правосъдието, с оглед използването на обект,публична държавна собственост съгласно предназначението му, подобряване условията на труд на работещите в съдебната палата чрез осигуряване на търговско обслужване, както и възможността за реализиране на приход от отдаване под наем на имотите


НАРЕЖДАМ:

1. Откривам процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение- кафене , с площ от 233 кв.м, находящо се на Партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, в едно с инвентара в него. В помещението е обособена зала за посетители, оборудвана с маси, столове и сепарета и обслужваща зона с хладилни витрини, рукванд, работни плотове, мивки.

2. Помещението следва да се ползва за кафене за продажба на кафе и безалкохолни напитки, пакетирани храни и закуски, сандвичи и др.

3. Търгът ще се проведе на 25.06.2009 от 1100 часа в Заседателната зала на Върховния касационен съд на Третия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София.

4. Търгът ще се проведе при следните параметри:

4.1. Начална тръжна цена на едномесечна наемна вноска – 13 890,40 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и деветдесет лева и четиридесет ст./ без ДДС. В тази цена е включена и първоначалната месечна наемна цена на движимите вещи – оборудване и инвентар, намиращи се в обекта. В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и други.

4.2. Имотът се отдава под наем за срок от 3 /три/ години.

4.3. Начин на плащане на наемната цена и изисквания за обезпечения по изпълнение на договора:

- в тридневен срок след връчването на влязлата в сила Заповед за избор на наемател, наемателят внася гаранционна вноска в размер на удвоената месечна наемна цена, предложена от него. Депозитът се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF и обезпечава изпълнението на договора;

- наемната цена се плаща за всеки месец по сметка на Министерство на правосъдието чрез набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF до 25-то число на предходния месец;

- консумативните разходи за ел. енергия, топлоенергия, вода, телефон и др., свързани с ползването на имота, се заплащат от наемателя по бюджетната сметка на Върховния касационен съд в БНБ-ЦУ - IBAN: BG78BNBG96613100178101, BIC: BNBGBGSD. Разходите за електроенергия и вода се определят чрез контролни измервателни уреди, разхода за топлоенергия се определя на база.

4.4. Цена на тръжните книжа – 100 лева

4.5. Закупуване на тръжните книжа и Получаване на документацията –съвещателна стая № 14 на ІІ-ри етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 , всеки работен ден до 16,00 часа до 24.06.2009 год.

4.6. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжни книжа, с предварителна заявка, от 08.06.2009год. до 22.06.2009 год. включително. За контакти – тел. 02/9219 606 – инж. Павлин Владков.

4.7. Депозит за участие в търга в размер на 1 000 /хиляда/ лева се внася по набирателната сметка на Върховния касационен съд в „СИБанк” АД - IBAN: BG85BUIB98883391323103, BIC: BUIBBGSF.

5. Срок за подаване на заявления за участие в търга –до 24.06.2009 год. Заявленията за участие в търга, в едно с другите документи, се подават в съвещателна стая № 14 на ІІ-ри етаж в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2 .

6. Условия за участие:

(1) Участник в процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост може да бъдат всяко физическо или юридическо лице, регистрирани като търговец по Търговския закон.

(2) Заедно със заявлението за участие кандидатите подават и писмени ценови предложения.

(3) Всеки кандидат може да представи само едно ценово предложение за обекта.

(4) Кандидатът или упълномощен от него представител подава заявлението за участие в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

(5) Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие.

(6) При приемане на заявлението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

(7) Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

6.1.Търгът се провежда по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

6.2. Регистрацията на участниците се извършва в часа на откриване на търга от председателя на комисията. Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват и при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.

6.3. Информация относно процедурата – тел. 02/9219344 - Юлия Велева.

7. Изисквания към кандидатите:

Кандидатът следва да бъде:

7.1. търговец по смисъла на Търговския закон

7.2. Изискуеми документи – към заявлението за участие в търга по образец кандидатът прилага следните документи:

7.3. документ за съдебна регистрация на кандидата (заверено копие);

7.5. удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие) ;

7.6. презентация на кандидата, която да включва и организация на работата на кафенето и асортимент на предлаганите стоки

7.7. доказателства за икономическо и финансово състояние – заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година, оформени съгласно Закона за счетоводството със съответната заверка;

7.8. свидетелство за съдимост на управляващия/представляващия кандидата по съдебна регистрация (оригинал или заверено копие) ;

7.9. удостоверение, че кандидатът не е обявен и не се намира в открито производство по несъстоятелност (оригинал или заверено копие) ;

7.10. удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация (оригинал или заверено копие) ;

7.11. документ за наличието или липсата на задължения на кандидата към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (оригинал или заверено копие) ;

7.12. декларация за свързани лица по смисъла на §1,т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (по образец);

7.13. декларация за приемане клаузите на договора (по образец);

7.14. декларация за оглед (по образец);

7.15. документ за внесен депозит за участие в търга;

7.16. документ, издаден от Възложителя, за закупени тръжни книжа;

7.17. пълномощно на лицето/лицата, подписали офертата (в случай, че нямат представителни функции);

7.18. списък на всички приложени документи, подписан от участника.

7.19. ценово предложение (задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие);

7.20. Не се допускат до разглеждане ценовите предложения на кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и/или при наличие на следните обстоятелства:

- Кандидатът/ прилага се за лицата, които представляват юридическото лице/ е осъден с влязла в сила присъда

- Кандидатът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност

- е в производство по ликвидация

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

- За предходната година е показал отрицателен икономически резултат

- Член на управителен или контролен орган на кандидата ,както и временно изпълняващ такава длъжност,включително прокурист или търговски пълномощник , е свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба от на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликтна интереси.

8. УТВЪРЖДАВАМ тръжните книжа за провеждане на търг тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се на Партера в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” №2, които съдържат заявление за участие по образец в търга,извлечение от настоящата заповед, без имената на членовете на комисията , образец на протокол за оглед, образци на декларациите по т.7.12, 7.13 и 7.14 от заповедта, образец на предложението за месечна наемна цена, проект на договор за наем, описание на обекта, определение за плащане на консумативите за отопление, вентилация и климатизация, като част от общата отоплителна система на сградата.

9.Комисията проверява редовността на подадените документи, след което разглежда, оценява и класира ценовите предложения на допуснатите кандидати

10 .Резултатите от търга да бъдат констатирани от комисията по провеждане на търга с протокол, изготвен в два екземпляра – един за Върховния касационен съд и един за Министерство на правосъдието.

11. Условията на търга да се публикуват поне в един централен и един местен ежедневник, най-малко 30 (тридесет) дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. Извлечение от настоящата заповед, с изключение на състава на комисията, да се обяви в тридневен срок от издаването й на видно място в сградата на Съдебната палата в гр. София и на Интернет страницата.

12. В седемдневен срок от провеждането на търга, въз основа на протокола по т.10 да се издаде Заповед по реда на чл.13 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за определяне на спечелилия търга кандидат, наемната цена и условията на плащане.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Марио Бобатинов – заместник председател на ВКС.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, като копие от нея, в едно с документацията се изпрати на Министерство на правосъдието.


ПРОФ. ЛАЗАР ГРУЕВ

Председател на Върховния касационен съд

 

 

   Документите трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с предложението не повече от 6 месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Заверката на верността на копието се извършва с подпис и печат на кандидата.