Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

Процедури след 15.04.2016 г.


№ 01029 10-2019/ 06.12.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 09-2019/ 12.11.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ВЪТРЕШНО ПОЧИСТВАНЕ – ЕЖЕДНЕВНО И ОСНОВНО – НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА, СТЪЛБИЩА, СТЕННИ ОБЛИЦОВКИ И ПРОЗОРЦИ С ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ДОГРАМА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНА ПАЛАТА, ГР.СОФИЯ“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 08-2019/ 08.10.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 186 от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Избор на Консултант за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07-2019/ 16.09.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти предоставени за стопанисване на Върховния касационен съд на Република България“, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Доставка на електрическа енергия на средно напрежение за нуждите на органите на съдебната власт в Съдебната палата в гр. София, от координатор на балансираща група”

Обособена позиция № 2: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2019/ 10.09.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2019/ 11.07.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на активно оборудване и повишаване на скоростта и функционалните характеристики на опорната комуникационна мрежа в сградата на Съдебната палата в гр. София и гаранционна поддръжка, доставка на сървъри и гаранционна поддръжка и доставка на мултифункционални устройства и гаранционна поддръжка по обособени позиции”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2019/ 07.06.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2019/ 01.04.2019 г.

Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за сградата на Съдебната палата в гр. София“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 02-2019/ 11.03.2019 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строително-ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на Върховния Касационен съд по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Строително-ремонтни дейности /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2“

Обособена позиция № 2: „Строително-ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на ВКС в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2019/ 25.02.2019 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 186 от ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет: „Доставка на нов микробус (8+1) и гаранционната му поддръжка за нуждите на Върховния касационен съд“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 15-2018/ 21.11.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 14-2018/ 14.11.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на осветителни LED крушки, преработка на съществуващи осветителни тела и монтаж на доставените осветителни LED крушки в сградата на Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 13-2018/ 23.10.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител по две обособени позиции, с предмет:

Обособена позиция № 1: „Преработка на осветителни тела и монтаж на осветителни LED крушки в Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Обособена позиция № 2: „Доставка на осветителни LED крушки за Съдебната палата, гр. София, бул. Витоша № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 12-2018/ 15.10.2018 г.

Покана до определени лица за получаване на оферти за избор на изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 11-2018/ 02.10.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ежедневно почистване на коридори, фоайета, стълбища и един път годишно почистване на прозорци с прилежащата към тях дограма в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 10-2018/ 11.09.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 09-2018/ 10.09.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.186 от ЗОП, за избор на изпълнител, за доставка на мебелно обзавеждане по две обособени позиции, с предмет:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане на конферентна зала на ВКС в сградата на Съдебна палата, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка на мебелно обзавеждане на обект УБ на ВКС в с. Лозенец, община Царево.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 08-2018/ 02.07.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ, ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА”.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07-2018/ 02.07.2018 г.

Пряко договаряне, на основание чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от обекти стопанисвани от ВКС, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша № 2“.

Обособена позиция № 2: „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградата на Почивна и учебна база на ВКС, с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2018/ 29.06.2018 г.

ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ОГЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „Строително - ремонтни работи (текущ ремонт) в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2“, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2018/ 18.06.2018 г.

Пряко договаряне, на основание чл.182, ал.1, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия на средно и ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обекти на ВКС: Сградата на Съдебната палата - гр. София, бул. Витоша № 2, и ПБ, м. Паничище“;

Обособена позиция № 2: “Предоставяне на достъпи до и пренос на електрическа енергия на ниско напрежение през електроразпределителната мрежа за обект на ВКС: ПУБ на ВКС, с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас“.

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2018/ 08.05.2018 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2018/ 30.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“

Документи по възлагане на общ.поръчка

Разяснение № 1 / 16.05.2018 г.
Разяснение № 2 / 04.06.2018 г.


№ 01029 02-2018/ 25.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на 18 броя озвучителни и звукозаписни уредби за съдебните зали в сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2018/ 02.04.2018 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение от изпълнител, координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния касационен съд - Съдебната палата - гр. София, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня и Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06-2017/ 26.10.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05-2017/ 21.09.2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА, СТЪЛБИЩА И ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ С ПРИЛЕЖАЩАТА КЪМ ТЯХ ДОГРАМА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04-2017/ 04.09.2017 г.

Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 03-2017/ 29.05.2017 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР.СОФИЯ, ОТ КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА"

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 02-2017/ 12.04.2017 г.

Обява за събиране на оферти на стойност по реда на чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП с предмет: „Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ за нуждите на Върховния касационен съд” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2.

Обособена позиция 2 – „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база с. Лозенец, община Царево”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 01-2017/ 02.03.2017 г.

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Върховен касационен съд“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 07/ 13.10.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Върховния касационен съд и гаранционна поддръжка”, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - „Доставка и инсталиране на сървърно оборудване“;

Обособена позиция № 2 - „Доставка на компютърна техника“;

Обособена позиция № 3 - „Доставка на периферна техника“;

Обособена позиция № 4 - „Доставка на копирни машини“

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 06/ 25.08.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИДОРИ, ФОАЙЕТА И СТЪЛБИЩА В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА В ГР. СОФИЯ”

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 05/ 22.08.2016 г.

Възлагане на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, във връзка с чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП във връзка с чл.97, ал.4 от ППЗОП, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН ОТ КАНАЛИЗЦИОННО СЪОРЪЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ГР. СОФИЯ, ВТОРИ СУТЕРЕН, ПОСОКА ОТКЪМ "ПОЗИТАНО".

Документи по възлагане на общ.поръчка


№ 01029 04/ 15.06.2016 г.

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обектите, предоставени за стопанисване на ВКС, с 2 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на ВКС – за обекти - Съдебната палата гр. София, бул. "Витоша" №2, Почивна база – м. Паничище, общ. Сапарева баня;

Обособена позиция № 2: Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти - Учебна и почивна база – с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас

Документи по възлагане на общ.поръчка


ПОРЪЧКИ
Процедури до 15.04.2016 г. Процедури след 15.04.2016 г. Пазарни консултации Публични покани Събиране на оферти с обява Становища АОП Предварителни обявления Обяви за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП Друга информация
СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура