Върховен касационен съд

Съдебен акт

4


Р Е Ш Е Н И Е

№ 183

Гр. С., 25.06.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 3 юни през 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. №7042/13 г., намира следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.
ВКС разглежда касационната жалба на СОУ „Св. Св. К. и М.” – [населено място] срещу въззивното решение на Окръжен съд Пловдив по гр.д. №1719/13 г., с което са уважени предявените от М. И. срещу касатора искове по чл.344, ал.1 от КТ. С исковете е оспорена законността на уволнението на ищцата от длъжност „старши учител” при ответника, извършено на осн. чл.328, ал.1,т.3, вр. с т.2, пр.2 от КТ. Обжалването е допуснато на осн. чл.280, ал.1,т.1 и 2 от ГПК, поради противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС по ГПК, отм. и по чл.290 от ГПК по въпроса от предмета на спора: допустимо ли е трудовият договор да бъде прекратен на две основания и длъжен ли е съдът да изложи съображения и по двете оспорени основания – намаляване обема на работа и съкращаване на щата, в случая.
В касационната жалба се правят оплаквания за неправилност – незаконосъобразност и необоснованост, на въззивното решение и се иска отмяната му.
Ответницата по жалба М. И. я оспорва като неоснователна.
ВКС на РБ, като разгледа жалбата, намира следното:
В практиката на ВКС, цитирана при допускане на обжалването, е изразено разбирането, че няма пречка уволнението да се извърши на повече от едно законово основание, щом са настъпили правнорелевантните факти за това. В този случай съдът е длъжен да изследва наличието на всяко едно от посочените основания. Само липсата и на всички посочени основания за уволнение прави заповедта незаконосъобразна. / р. по гр.д. №457/99 г на трето г.о., р. по гр.д. №192/09 г. на четвърто г.о./ Намаляването на обема на работа е обективен факт. При настъпването му, въпрос на работодателска преценка е дали да намали персонала в цялото предприятие или в отделни негови звена. Поради намаления обем на работа, работодателят може да изготви и по-малък щат, който да съответствува на намаления обем на работа. Ето защо, намаляването на обема на работа и съкращаването на щата са съвместими основания и могат да се използват кумулативно от работодателя./ р. по гр.д. №2884/02 г. на трето г.о./. Намаляването на обема на работата е самостоятелно основание за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ. Когато съкращаването на щатната бройка за определена длъжност е извършено поради намаляване на обема на работата и уволнението на работника е по чл. 328, ал. 1, т. 3 КТ, при оспорване законността му, предмет на установяване по делото е фактът на намаляване на обема на работата и дали това намаляване е свързано с изпълняваните от работника трудови функции, респ. премахването на съответната щатна длъжност обусловено ли е от намаления обем на работата на предприятието.Основанието за уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ е налице винаги, когато е извършено съкращаване на щата, независимо от обусловилите го причини и в този случай, при оспорване законността на уволнението, извършено на това основание, предмет на установяване по делото е извършено ли е реално съкращаване на щата, без да се изследват причините, наложили съкращаването. Преценката на работодателя по чл. 329, ал. 1 КТ кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ. При въведен довод за нарушение на чл. 329, ал. 1 КТ поради субективна преценка на трудовите качества на уволнения служител, съдът проверява основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии на действително притежаваните от работника квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа./р. по гр.д. №1251/10 г. ,р. по гр.д. №871/10 г. на четвърто г.о. и р. по гр.д. №84/12 г. на трето г.о., ТР №3/12 г. на ОСГК/.
В случая на ищцата е връчено на 31.08.12 г. предизвестие за уволнение на осн. чл.328, ал.1,т.3 от КТ, поради намаляване на обема на работа, съгласно утвърдено ново щатно разписание, влизащо в сила на 17.09.12 г. Със заповед от 5.09.12 г. трудовият договор с ищцата е прекратен, считано от 17.09.12 г., на осн. чл.328, ал.1,т.3 , вр. с т.2, пр.2 от КТ – промени в щатното разписание на училището, утвърдено на 31.08.12 г. и вл. в сила на 17.09.12 г. и извършен подбор на осн. чл.329 КТ с цитиран протокол.
В исковата молба са оспорени и двете посочени в заповедта за уволнение основания, както и законосъобразността на извършения подбор. Първоинстанционният съд е изложил съображения и по двете уволнителни основания и ги е приел за неустановени от носещия доказателствената тежест работодател. За съкращаването на щата е приел, че фактическият му състав следва да е настъпил – т.е. да е налице влязло в сила ново щатно разписание, засягащо длъжността на ищцата, преди работодателят да й е връчил предизвестието и заповедта за прекратяване на тр. договор на това основание. Според съда, основанието по чл.328, ал.1,т.2 КТ е налице и може да се приложи след влизане в сила на новото щатно разписание.
В. съд е обсъдил само наличието на основанието по чл.328, ал.1,т.3 от КТ и го е приел за неустановено при събраните по делото доказателства, макар във въззивната жалба и в отговора й страните да са се позовали и на съкращаването на щата с влязлото в сила на 17.09.12 г. ново щатно разписание, вписано като основание за уволнение в предизвестието и в заповедта за уволнение. Това налага въззивното решение да бъде отменено и делото – върнато на въззивния съд, за да се произнесе за законността на уволнението и на второто посочено в заповедта за уволнение основание – съкращаване на щата. Това основание не може да бъде поначало отречено, защото към връчване на предизвестието и на заповедта за уволнение новото щатно разписание не е влязло в сила, както неправилно е приел първоинстанционният съд. В практиката на ВКС се приема, че към момента на връчване на предизвестието трябва да е взето решението за провеждане на съкращение. Към този момент не е необходимо новото щатно разписание да е приложимо ("да е влязло в сила"), тъй като към този момент не се прекратява трудовото правоотношение - то продължава да съществува и ще се прекрати, когато изтече срокът на предизвестието. Трудовото правоотношение не може да бъде прекратено преди да бъде изчерпано действието на старото щатно разписание. Най-ранният момент, към който то може да бъде прекратено е последният работен ден на действието на старото щатно разписание, за да може в първия ден на действието на новото щатно разписание работодателят да остане обвързан от трудови правоотношения само с тези работници и служители, за които има предвиден щат. Разбира се, няма пречка трудовото правоотношение да бъде прекратено по-късно - след като е започнало действието на новото щатно разписание. / р. по гр.д. №944/11 г. на четвърто г.о./. Когато към момента на връчване на предизвестието липсва елемент от фактическия състав на основанието за уволнение, който е настъпил по-късно до изтичане на срока на предизвестието, следва да се приеме, че недостатъкът се санира, по аналогия от чл. 74, ал. 6 КТ. Както при тежкия порок на недействителност на трудовия договор, за която съдът следи и служебно, отпадането или отстраняването на недостатъка е пречка за обявяване на недействителността, още повече при допълване на фактическия състав преди да настъпят последиците от отправеното предизвестие - прекратяването на трудовото правоотношение по силата на закона, това обстоятелство не трябва да се елиминира, а следва да се вземе пред вид при преценка на законността на уволнението./ р. по гр.д. №1188/09 г. на трето г.о. /.
В случая предизвестието до ищцата й е връчено след утвърждаване на новото щатно разписание, според посоченото в текста на предизвестието. С предизвестието и заповедта от 5.09.12 г. тр. договор с ищцата е прекратен от деня на влизане в сила на новото щатно разписание – 17.09.12 г., което съответства на закона, според тълкуването, дадено в цитираната по -горе практика. С протокол от 5.09.12 г. е извършен и безспорно задължителният в случая / при данните за съкращаване на част от бройките за длъжността на ищцата/ подбор. Така при новото разглеждане на делото въззивният съд следва да се произнесе по два въпроса, които обуславят преценката за законност уволнението на осн. чл.328, ал.1,т.2, пр.2 от КТ и не са засегнати досега при разглеждането на спора – извършено ли е реално съкращаване на щата за длъжността на ищцата/старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – пиано/ с новото щатно разписание, в сила от 17.09.12 г. и законосъобразен ли е задължителният в случая / и оспорен с исковата молба/ подбор по чл.329 КТ.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на окръжен съд П. по гр.д. №1719/13 г. от 28.06.13 г.
Връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: