Върховен касационен съд

Съдебен акт

РЕШЕНИЕ
№ 137

София, 22. октомври 2020 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на двадесет и трети септември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Борис Илиев
Димитър Димитров

при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 1246 по описа за 2020 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:
Производство по чл. 73, ал. 4 ЗЧСИ.
Обжалвано е решението на Дисциплинарната комисия при Камарата на частните съдебни изпълнители от 27.11.2019 г. по д.д. № 13/2019, с което е отхвърлено искането на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на Т. К., частен съдебен изпълнител рег. № ***, с район на действие Бургаски окръжен съд.
Недоволен от решението е министърът на правосъдието, който го обжалва в срок с оплаквания за незаконосъобразност, като счита, че неизпълнението на определение № 914/06.02.2018 на заповедния съд по гр.д. 8812/2017 за спиране на незабавното изпълнение на издадената заповед, за което вече е наложено дисциплинарно наказание с решение на Дисциплинарната комисия от 19.11.2018 г. по д.д. № 126/2018 е различно от издаването на постановление за възлагане в нарушение на забраната за извършване на действия за принудително изпълнение. Отделно нарушение е и незачитането на определение №748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018 за спиране на принудителното изпълнение. Неправилно дисциплинарният състав е приел, че връчването на съобщение изх. № 2384/05.10.2018 на „Булгаргеомин Лтд.“ ДЗЗД (на вниманието на А. П.) е редовно, макар да липсват данни за връзката между посоченото лице и дружеството. Неправилно и прието също, че забавянето на администрирането на жалбата срещу действията на съдебни изпълнел в продължение на 30 дни не е нарушение.
Ответниците по жалбата Т. К., частен съдебен изпълнител рег. № ***, с район на действие Бургаски окръжен съд и Съветът на КЧСИ я оспорват, като считат, че правилно дисциплинарният състав е приел, че неизпълнението на съдебни актове за спиране на изпълнителното производство и извършването на действие по осребряване на имущество на длъжника съставляват едно нарушение, адресатът на съобщението не е оспорил надлежността на връчването, а забавянето на администрирането на частната жалба срещу действието на съдебния изпълнител е с оглед необходимостта от надлежното извършване на действия по изготвяне на копие от делото и излагане на мотиви.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение, я намира основателна поради следните съображения:
За да постанови обжалваното решение, дисциплинарният състав е приел, че претендираните нарушения са: 1) продължаване на изпълнителните действия чрез издаването на постановление за възлагане на движима вещ от 30.08.2018 г. в неизпълнение на определение № 914/06.02.2018 на заповедния съд по гр.д. 8812/2017 за спиране на незабавното изпълнение на издадената заповед; 2) неизпълнение на определение №748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018 за спиране на принудителното изпълнение с издаването на постановление за възлагане на движима вещ от 30.08.2018 г.; 3) нередовно връчване на съобщение изх. № 2384/05.10.2018 на „Булгаргеомин Лтд.“ ДЗЗД (на вниманието на А. П.) и 4) забавяне на администрирането на частната жалба срещу действието на съдебния изпълнител.
По делото е прието за установено, че изпълнителното производство е образувано въз основа на заповед за незабавно изпълнение. С определение на заповедния съд № 914/06.02.2018 на заповедния съд допуснатото незабавно изпълнение е спряно. С изрична резолюция без дата съдебният изпълнител отказва да спре изпълнението, извършва опис на кораба на 08.02.2018 г., изнася го на публична продан, провежда наддаването с тайни наддавателни предложения от 10.03.2018 до 10.04.2018 г. и с протокол от 11.04.2018 г. обявява взискателя за купувач на кораба „БАДР“ по началната цена 10.137.210 щ.д. Изготвен е протокол от 17.04.2018 г. със сметка за разпределение на предложената от взискателя цена, която сума е разпределена за взискателя и за такси и разноски по изпълнението. Тези действия на съдебния изпълнител са признати за изключително тежко дисциплинарно нарушение, за което с решение № 118/18.072019, ВКС, III ГО по гр.д. № 706/2019 е наложено дисциплинарно наказание лишаване от правоспособност за срок от две години. (Това наказание е наложено и за неизпълнение на задължението за уведомяване на държавата за всяко започнато принудително изпълнение и за всяко разпределение.)
След изготвянето на разпределението на по изпълнителното дело е представено определение №748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018 за спиране на принудителното изпълнение, въз основа на което съдебният изпълнител постановява спиране на изпълнителното дело с протокол от 23.04.2018 г. По делото няма данни определението за спиране да е отменено нито да е отпаднало неговото действие.
Междувременно по жалба срещу предходен отказ на съдебния изпълнител от 06.03.2018 г. да спре изпълнението е образувано производство по ч.гр.д. № 576/2018, с което жалбата е оставена без разглеждане. Това определение е обжалвано пред Бургаския апелативен съд, който с определение № 391/09.11.2018 по ч.гр.д. № 338/2018 го отменя и връща делото на Бургаския окръжен съд за разглеждане на жалбата, но на 30.08.2018 г. взискателят представя по изпълнителното дело препис от определението на Бургаския районен съд с отбелязване, че е влязло в сила на 22.08.2018 г. с искане да бъде издадено постановление за възлагане. Постановлението е издадено същия ден.
По първите две претендирани нарушения от правна страна дисциплинарният състав е приел, че нарушението продължаване на изпълнителните действия чрез издаването на постановление за възлагане на движима вещ от 30.08.2018 г. е същото нарушение в неизпълнение на акт на съда от 06.02.2018 г., както и че в изпълнение на определение № 748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018 съдебният изпълнител е постановил спиране на изпълнителното дело с протокол от 23.04.2018 г. Основание за налагането на дисциплинарно наказания са действията по извършване на публичната продан и по разпределението, докато издаването на постановление за възлагане не представлява ново действие по принудително изпълнение, а е резултат от приключилата по делото публична продан.
По последните две претендирани нарушения дисциплинарният състав е приел за установено, че няма данни съобщението да не стигнало до взискателя нито посоченото лице А. П., която е приела съобщението, да не е служител на взискателя. Забавянето на изпращането на книжата по жалбата срещу постановлението за възлагане от 21.09. до 16.11.2018 г. не е неоснователно, тъй като през това време е връчен препис от нея на насрещната страна, изготвено копие от изпълнителната дело и са изготвени мотиви по обжалваното действие.
Правилно дисциплинарният състав е приел по т. 3 и 4 от искането на министъра на правосъдието, че няма данни съобщение изх. № 2384/05.10.2018 на „Булгаргеомин Лтд.“ ДЗЗД да не стигнало до взискателя нито посоченото лице А. П., която е приела съобщението, да не е служител на взискателя, поради което не може да се приеме, че приетото от взискателя връчване е нередовно. Не е чрезмерно и забавянето на администрирането на жалбата с срещу постановлението за възлагане, предвид обема и сложността на действията, които съдебният изпълнител е следвало да извърши.
Неправилно обаче дисциплинарният състав е приел по т. 1 и 2 от искането на министъра на правосъдието, че то е за налагане на повторно наказание за едно и също нарушение, както и че с постановеното на 23.04.2018 г. спиране на изпълнителното дело съдебният изпълнител е зачел действието на определение №748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018.
Предходното дисциплинарно наказание е наложено по искане на министъра на правосъдието от 12.07.2018 г., въз основа на нарушения, които са открити на 03.07.2018 г. с депозирането на изготвения доклад с резултатите от възложената проверка, съгласно заповедта от 16.03.2018 г. на министъра на правосъдието. За сезирането на дисциплинарния съд съдебният изпълнител е уведомен надлежно съгласно чл. 70, ал. 2 ЗЧСИ с писмо изх. № 54-00-101/05.07.2018, връчено на 18.07.2018 г. Претендираното нарушение е извършено на 30.08.2018 г. след като съдебният изпълнител е уведомен за образуваното дисциплинарно производство за предходните нарушения по извършването на публичната продан и предявяване на разпределението, въпреки постановеното спиране на изпълнението, което забранява извършването на действия по осребряване на длъжниково имущество и предаването на събрани суми на взискателя. Издаването на постановление за възлагане е изпълнително действие, с което се погасява правото на собственост на длъжника върху продадената вещ и това право преминава у обявения купувач (инак то не би подлежало на обжалване съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК).
Видно от изложеното претендираното деяние по т. 1 и 2 от искането на министъра на правосъдието е едно – издаване на постановление за възлагане. Деянието е извършено след приключване на проверка за процесуална законосъобразност на проведено изпълнение при същите условия – спиране на незабавното изпълнение с два съдебни акта, представени по изпълнителното дело – определение № 914/06.02.2018 на заповедния съд и определение № 748/20.04.2018 на Бургаския окръжен съд по гр.д. № 576/2018. Съдебният изпълнител е издал постановлението за възлагане въз основа на документ (без значение дали е истинен или неистинен), който се отнася до предходен негов отказ от 06.03.2018 г. да спре изпълнителното дело и съответно няма никакво значение по делото, след като самият съдебен изпълнител вече е постановил спиране на изпълнителното дело с протокол от 23.04.2018 г.
Извършеното нарушение е ново и е изключително тежко предвид правното значение на издадения акт и обстоятелствата, при които е извършено това – спряно изпълнение по силата на два съдебни акта и акт на самия съдебен изпълнител, както и на висящо дисциплинарно производство за извършени предходни тежки нарушения при същите обстоятелства.
Предвид изложеното за извършеното нарушение следва да бъде наказание по чл. 68, ал. 1, т. 4 лишаване от правоспособност за срок от пет години.
Следва да бъде отхвърлено искането на министъра на правосъдието за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание, тъй като предходното наказание по чл. 68,ал. 1, т. 4 е наложено с решение № 118/18.072019, ВКС, III ГО по гр.д. № 706/2019 след извършване на процесното нарушение на 30.08.2018 г. От налагането на предходно дисциплинарно наказание по чл. 68,ал. 1, т. 4 не може да се направи извод, че то не е постигнало търсения положителен ефект в работата на съдебния изпълнител; а правилата за определяне на размера на наказанието не съдържат възможност за кумулиране на неизтърпените наказания и определяне на общо наказание за всички нарушения, което да бъде изтърпяно от нарушителя.
При този изход на делото разноски не се дължат.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решението на Дисциплинарната комисия при Камарата на частните съдебни изпълнители от 27.11.2019 г. по д.д. № 13/2019 в частта, в която е отхвърлено искането по т. 1 и т. 2 на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание на Т. К., частен съдебен изпълнител рег. № ***, с район на действие Бургаски окръжен съд.
НАЛАГА на Т. К., частен съдебен изпълнител рег. № ***, с район на действие Бургаски окръжен съд дисциплинарно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ .
ОТХВЪРЛЯ искането на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗАВИНАГИ.
ОСТАВЯ В СИЛА решението на Дисциплинарната комисия при Камарата на частните съдебни изпълнители от 27.11.2019 г. по д.д. № 13/2019 в останалата част .
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.