Върховен касационен съд

Съдебен акт

РЕШЕНИЕ

№ 219


София, 07.06.2013 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на трети юни две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЙКА СТОИЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ СОТИРОВ
МИМИ ФУРНАДЖИЕВА


при секретаря БОРИСЛАВА ЛАЗАРОВА
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията СТОИЛ СОТИРОВ
гр.дело №1378/2012 година.


Производството е по чл.290 ГПК.
С определение №399/26.3.2013 г. по настоящото дело е допуснато до касационно обжалване въззивно решение от 09.02.2011 г. по гр.д.№11265/2011 г. по описа на Софийския градски съд, ІV-В отделение.
С обжалваното решение е потвърдено решение от 20.5.2011 г.по гр.д.№11432/2010 г. на Софийския районен съд, ІІ ГО, 63 състав, с което са уважени предявените от А. И. А. от [населено място] против А. “М.” – С., обективно съединени искове с правно основание чл.344, ал.1, т.т.1-3 КТ.
Въззивната инстанция е приела, че е налице реално съкращаване в щата, като работодателят е бил задължен да извърши подбор измежду работниците, заемащи еднакви или сходни длъжности към датата на новото щатно разписание(т.е. към 15.12.2009 г.) за да може да бъде установено които от служителите, които заемат посочената длъжност изпълняват дейността най-добре, и то към датата на приемане на новото щатно разписание, за да се съобразят и новите обстоятелства, които не са били взети предвид от работодателя при предишното извършване на подбор между служителите на посочената длъжност, целящо предходно съкращаване на щатни бройки. Посочено е, че по делото не са ангажирани доказателства относно извършен подбор от страна на работодателя между служителите след намаляване щатните бройки в новото щатно разписание от 15.12.2009 г., поради което съдът е приел, че подбор не е извършен и уволнението е незаконосъобразно.
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване по жалбата на ответника по исковата молба А. “М.” – С., по материалноправните въпроси “Кога следва да бъде извършен подбора, за да бъде законосъобразен – преди или след реалното съкращаване в щата?” и “От значение ли е за законосъобразността на подбора извършването му преди реалното съкращаване в щата, като се има предвид законосъобразно проведената процедура по подбор ?”.
Върховният касационен съд, състав на ІV г.о, намира, че п о естеството си двата поставени въпроса се свеждат до това към кой момент следва да бъде извършен подбора по чл.329 КТ.
Представените от касационния жалбоподател решения не дават отговор на въпроса. Такъв обаче е налице по чл.290 ГПК в редица решения на ВКС, а именно: р.№434/23.10.2012 г. по гр.д.№1619/2011 г., ІV г.о р.№520/03.01.2013 г. по гр.д.№1506/2011 г., ІV г.о.,р.№63/21.02.2012 г. по гр.д.№1298/2011 г., ІV г.о., и др. В посочените решения е прието, че “ актът за подбора, когато е част от правото на работодателя на уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 2, предл. 2 КТ, не се свързва по необходимост с наличие на утвърдено ново щатно разписание, предвиждащо съкращение в щата. В тези случаи меродавно е установяване съществуването на материалноправното основание за прекратяване на трудовото правоотношение и на проведен по критериите на чл. 329, ал. 1 КТ подбор. Наличието на тези предпоставки е необходимо към момента на уволнението, когато се поражда ефектът на упражненото потестативно право на работодателя. Този момент обаче се определя по различни начини, които се предпоставят от уредените в закона способи за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя. Те са два: без предизвестие и с предизвестие. Когато трудовият договор подлежи на прекратяване без предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие от връчването й (освен ако в нея не е посочено друго, но преценката за законността й се прави към този момент). Когато трудовият договор подлежи на прекратяване с предизвестие, заповедта за уволнение поражда действие с изтичането на предизвестието, а при неспазване на срока - с изтичането на съответната част от него. За правомерност на уволнението е достатъчно към момента на извършването му да е установено, че поради съкращение се налага провеждането на подбор и такъв реално е осъществен по критериите на чл. 329, ал. 1 КТ. Когато подборът е проведен известно време преди уволнението за законността на последното ще е достатъчно между акта на подбора и момента на прекратяване на трудовото правоотношение да е изтекъл разумен срок. Този срок се определя според обстоятелствата на конкретния случай и се характеризира с липса на промяна в правно значимите факти.”
В касационната жалба против въззивното решение на Софийския градски съд се твърди, че неправилно, немотивирано и в противоречие със закона СГС е стигнал до извод, че няма данни за извършен подбор във връзка със щатното разписание на М. С. от 15.12.2009 г. Навежда се довод, че неправилно е прието, че проведената процедура по подбора е нарушена.
Моли се за отмяна на въззивното решение в обжалваната част и отхвърляне на предявените искове.
В съдебно заседание касационната жалба се поддържа от процесуалния представител на касационния жалбоподател – юрисконсулт Е., от която е постъпила и писмена защита. Претендира се юрисконсултско възнаграждение.
Ответникът по касация А. И. А. посредством процесуалния си представител – адв. М. оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение. Претендира разноски за настоящото производство.
Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа касационната жалба, взе предвид изложеното от процесуалните представители на страните в съдебно заседание, писмените защити на страните и на основание чл.290 ГПК, намира за установено следното:
Решението на Софийския градски съд като краен резултат е правилно.
С оглед отговора на поставения от касационния жалбоподател въпрос съдът намира за неправилни изводите на въззивната инстанция за несвоевременно извършване на подбора.
Изложеното налага разглеждането на извършения подбор по същество.
Работодателят, чиято е доказателствената тежест за доказване законосъобразността на уволнението, включително и на извършения във връзка с него подбор е ангажирал писмени доказателства. От същите по несъмнен начин се установява, че е налице съкращаване в щата – основанието въз основа на което е прекратено трудовото правоотношение между страните.
Предвид наведения от ищеца довод за незаконосъобразност на подбора съдът намира следното:
Преценката доколко извършеният от работодателя подбор по чл. 329, ал.1 КТ е бил съобразен с въведените от закона критерий за квалификация и ниво на справяне с възложената работа подлежи на съдебен контрол – виж ТР №3/2011 от 16.01.2012 г. по тълк.д.№2011 г. на ВКС ОСГК, съгласно което “Преценката на работодателя по чл.329, ал.1 КТ – кой от работниците и служителите има по-висока квалификация и работи по-добре подлежи на съдебен контрол в производството по иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 КТ при упражняването, на който съдът проверява, основават ли се приетите от работодателя оценки по законовите критерии по чл.329, ал.1 КТ на действително притежаваните от работниците и служителите квалификация и ниво на изпълнение на възложената работа.”
Следователно при преценка за законност на подбора по чл. 329 КТ, съдът следва да провери обективното съответствие на оценката по приетите от работодателя показатели с действителните качества на работника; включени ли са в подбора всички необходими участници, приложени ли са законовите критерии и основават ли се приетите оценки по отделните показатели на обективно проявените професионални качества и подготовка на работника за възложената му работа. За установяване на тези факти са допустими всички доказателствени средства. Когато извършената от комисията по подбора преценка е обективирана в писмен документ той представлява писмено доказателство за извършен подбор по чл. 329, ал.1 КТ. В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник, работодателят следва да проведе пълно доказване законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора.
В случая представените от работодателя писмени доказателства за извършен подбор са оспорени своевременно от защитата на ищеца. Работодателят обаче не е ангажирал своевременно други доказателства, освен представените с отговора на исковата молба. Поради това съдът намира, че законността на подбора е останала недоказана, което сочи на порок при извършване на процесното уволнение.
Предвид изложеното касационната жалба като неоснователна следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното решение – в сила.
С оглед изхода от спора касационният жалбоподател следва да заплати на ответника по касация деловодни разноски в размер на 300 лева.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.Р Е Ш И:ОСТАВЯ В СИЛА въззивно решение от 09.02.2011 г. по гр.д.№11265/2011 г. по описа на Софийския градски съд, ІV-В отделение.
ОСЪЖДА А. “М.” – [населено място], да заплати на А. И. А., Е. – [ЕГН], от [населено място],[жк], блок **, ет.**, ап.**, деловодни разноски в размер на 300триста/ лева.
Решението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: